O MĚSTSKÝCH ARCHITEKTECH, JEJICH POTŘEBNOSTI A POSTAVENÍ V MÍSTNÍ SPRÁVĚ

Datum konání: 15. květen 2013, 

Čas: 9,00 - 16,00 hod.

Místo: CHEB - nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Pachelbelův dům

,,Město není film, přesto tu existuje řada paralel. Jeho výsledný obraz je také souhrnem jednotlivých, často nesourodých výkonů. Zdá se, že i zde by osobnost jejich koordinátora a angažovaného garanta mohla přispět ke kvalitnějšímu městskému prostředí," říká architekt Jaroslav Wertig. Příkladů z historie i současnosti je celá řada. Je tu však jeden zásadní problém. Má-li být jeden člověk zodpovědný za obraz města, musí mít k tomu odpovídající pravomoci. A pak jsou zde některé znepokojivé otázky.

Jak se s pluralitním a liberálním společenským modelem snoubí idea městského architekta?

Má v tomto společenském modelu místo vůle individuálního autokrata - režiséra města? Anebo se máme smířit s tím, že obraz soudobého města bude pouhou výslednicí množících se restrikcí a bující byrokracie?

Kdo by měl být městským architektem? Co by měl určitě znát a co by měl umět? Jak ho vybírat?

Za co by měl být městský architekt zodpovědný a jaké by měl mít pravomoci? A mělo by město takovou funkci vůbec zřizovat?

O těchto otázkách a řadě dalších by měla jednat připravovaná konference, na které vystoupí architekti a představitelé obcí a měst. Konference se bude zabývat i právními aspekty této, v dnešní době významné a potřebné profese.

Součástí konference bude panelová diskuse o případném založení společnosti, která by se problematikou profese městských architektů zabývala.

Moderátoři: PhDr. Allan Gintel, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Jaroslav Wertig

Pozvánka na konferenci ke stažení ZDE:

 

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky zašlete buď naskenovaný e-mailem na info@cenapp.cz, nebo poštou na adresu Společnosti Petra Parléře.

Přihláška ke stažení ZDE

Podrobný program konference ke stažení ZDE

 

Hodnocení konference účastníky ZDE 

Vyhodnocení koference Cheb ZDE

_______________________________________________________________________________________

 

Hlavní řečníci a prezentace:

Architekt a město

Ing. Tomáš Sklenář, ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

Anotace:

Ve vystoupení bude nejprve rekapitulován stav územního plánování a málo uspokojivý stav na něj navazujícího rozhodování ve městech bez architekta. Zhodnoceno bude postavení městského architekta jako zaměstnance města a architekta vykonávajícího činnost na základě smlouvy o dílo. Bude tlumočena osobní zkušenost se založením a zrušením útvaru hlavního architekta a se vztahem architekta a stavebního úřadu. V závěru budou předneseny názory na zaměření činnosti městského architekta, na jeho pravomoci a na postup vedoucí ke zlepšení současného stavu včetně uvědomění si potřeb kvalitní architektury a urbanistických řešení českou společností.

Prezentace zde

 

Městský architekt - režisér města

Ing. arch. Jaroslav Wertig, ateliér A69-architekti

Od roku 1997 spolupracuje s architekty Redčenkovem a Tomáškem v ateliéru A69-architekti. Několik let byl členem dozorčí rady Nadace české architektury, redakční rady časopisu ARCHITEKT. Je autorem řady recenzí a článků, editorem ročenky Česká architektura 2002-2003.

Prezentace zde

 

Městský architekt z pohledu výkonu architektonické profese

RNDr. Milan Svoboda, Česká komora architektů

Anotace:

Česká komora architektů je profesním sdružení architektů a nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

V souvislosti s tímto hlavním úkolem se již od svého vzniku věnuje i tématu postavení a výkonu profese architektů pracujících v rámci městských správ na pozici, kterou můžeme obecně označit jako městský architekt. Komora poskytuje právní i odbornou pomoc.

Oficiální stanovisko k pozici městského architekta představenstvo ČKA přijal až v září loňského roku. V něm definovala názor, jak by měl městský architekt v rámci městské správy působit. Je kladen důraz na vysokou odbornost, koncepčnost a odpovědnost osoby vykonávající funkci hlavního architekta.  Architekt by měl mít pozici konceptora a iniciátora, ne být osobou rozhodující o všem a vnucující svůj náhled na rozvoj města a architekturu. Měl by otevírat prostor pro různé formy diskuse na téma architektury a urbanismu a také pro vstup iniciativ mimo městskou správu do dění v oblasti rozvoje města. Zcela zásadní je úloha i odpovědnost městského architekta v přípravě objektivních a profesionálních podkladů pro radu či zastupitelstvo města.

Je otázkou, zda situace v České republice je příznivá pro pojetí pozice městského architekta založené na respektování odbornosti, na přenesení pravomocí a zodpovědnosti a na vzájemné důvěře.

Prezentace zde

 

Idea městského architekta - moje pochybnosti

Ing. arch. Ilja Richtr, vedoucí odd. architektury a urbanismu města Karlovy Vary

Anotace:

Regulace výstavby města ze strany veřejné správy: To znamená nejen restrikce, ale také garance a respekt k privátnímu vlastnictví. Veřejná správa neurčuje detailní podobu domů, které vzniknou na soukromých pozemcích. Obsah pojmu regulace výstavby není tak široký a všeobjímající. Veřejná správa hledá především podobu veřejného prostranství (řeší podobu a kvalitu veřejného prostoru) a neponechává rozvoj města jen na zájmu investorů. Veřejná správa, má li regulovat výstavbu, respektuje právní systém a legislativní okolí. Idea městského architekta jako koordinátora a angažovaného garanta, odpovědného za obraz města je mylná - nejsme v diktatuře. Demokratickému modelu společnosti je místo individuálního autokrata - režiséra města - absolutně cizí. Chceme-li se přece jen pokusit překročit stávající legislativní rámec, pak se nabízejí tyto alternativy pro pozici městského architekta (MA):

- MA jako zvl. kompetence ze stavebního zákona (jako je dnes ÚÚP nebo SÚ, byl by ÚHA, ÚMA) s „vrchnostenským" mandátem od státu

- MA by mohl být volený představitel samosprávy s pravomocemi (místostarosta, radní nebo komise pro architekturu-urbanismus, s kvalifikací), s demokratickým mandátem

- MA ve stávajícím právním rámci - autorita MA je odosobněna - stojí na ÚPP, ÚPD a stanoviscích obce k ÚŘ.

Za tuto třetí - stávající - formu se stavím. V Karlových Varech jsou důležitými poradními orgány Komise architektury a památkové péče a Výbor pro strategický rozvoj a územní plánování.

Prezentace zde

 

Moci a bezmoci městského architekta

Ing. arch. Dagmar Nová, vedoucí oddělení urbanismu a architektů města Zlín

Anotace:

Městští či hlavní architekti jsou  pro města a obce více než potřební, jejich funkce by měla být povinně zřizována a především legislativně ukotvena. Jejich činnost by se měla odehrávat jak při tvorbě koncepce územně plánovacích dokumentů, tak především při každodenním regulování stavební činnosti na území města tak, aby mohly být naplňovány snahy o celkový rozvoj, o udržení urbanistických a architektonických hodnot na území města, o jeho celkový vzhled. Pokud ovšem nebude městům a obcím přiznáno a legislativně ošetřeno postavení na úrovni např. dotčených orgánů, jen velmi těžko budou byť za pomoci architektů prosazovat tyto hodnoty a budou prohrávat svůj boj s byrokracií.

Prezentace zde

 

Architektonická soutěž jako hledání krásy veřejného prostoru

Ing. arch. Eva Špačková, odborná asistentka, katedra architektury VŠB-TU Ostrava

Anotace:

Příspěvek bude pojednávat o (ne)využití architektonické soutěže při plánování podoby veřejných prostranství a úloze městského architekta v tomto procesu. Informace prezentované v příspěvku jsou založeny na výzkumu výsledků více než desetiletí soutěže o Cenu Petra Parléře, který autorka provedla.

Prezentace zde

 

S čím se potkává a určitě potká městský architekt - příběh města Cheb

Ing. arch. Václav Zůna, AVZ - kancelář

Anotace:

Změna statusu vnímání pozice architekta - urbanisty ve městě Chebu, konzultace a diskuse nad problematikou architektů urbanistů měst s přáteli z laické i odborné veřejnosti byly impulsem k ujednocení si myšlenek, jakým způsobem by měl fungovat ideální úřad architekta urbanisty v cca 30 000 tisícovém městě s bohatou historickou tradicí na začátku 21. století.

Prezentace zde

 

Autorské právo v činnosti architektů

JUDr. Zuzana Císařová, advokátka

Anotace:

Příspěvek se zabývá základní definicí díla jako výtvoru lidské činnosti v oboru architektury, ať již je vyjádřen v jakékoli formě a v kterémkoli stadiu návrhu či projektu. Existují některé specifické výjimky z ochrany jako je volné užití architektonických děl umístěných na veřejných prostranstvích nebo možnost provádět nezbytně nutné změny dokončené stavby. Ve smluvních vztazích vystupuje autor nejčastěji buď jako svobodný architekt nebo jako zaměstnanec architektonického studia, které tvoří dílo obvykle buď pro soukromého či veřejného investora nebo pro generálního dodavatele stavby, autorství je ale vždy vyhrazeno samotnému architektovi jako tvůrci. Specifický režim má tvorba architektonických děl v architektonických soutěžích a ve veřejných zakázkách.

Prezentace zde

 

Soustava veřejných prostorů v procesu plánování rozvoje území

Ing. arch. Veronika Šindlerová, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Anotace:

S tématem veřejných prostorů se každý městský architekt při výkonu své funkce setkává denně. V našich městech jsou veřejné prostory vděčným tématem, veřejné prostory zajímají nejen odborníky - architekty, urbanisty, ale také širokou veřejnost. Ta veřejné prostory svého města denně používá, chodí po ulicích, pobývá na náměstích, v parcích. Veřejné prostory jsou také pod drobnohledem politických representací měst a obcí, jakékoli zásahy do veřejného prostoru jsou všem obyvatelům a uživatelům města na očích, stávající se často předmětem diskusí, pochvalných i kritických.

O významu, jaký veřejným prostorům v procesu plánování rozvoje území přikládá, a o metodě práce s veřejnými prostory a jejich celou rozmanitou soustavou, pohovoří Veronika Šindlerová, urbanistka, specialistka na strategické a územní plánování, vedoucí oddělení prostorového plánování společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Prezentace zde

 

 


Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006