Dotazy soutěžících  

1.  Požadavek na doplnění podkladů - situace širších vztahů v měřítku 1: 2000 (nebo 1: 5000) a na případné doplnění půdorysu domů, které ohraničují území, příp. i uličních pohledů pro vytvoření 3d modelu.

Registrovaným soutěžícím byly odeslány požadované podklady (situace širších vztahů) a doplněny k podkladům pro registrované účastníky na webovou stránku. Půdorysy domů nejsou k dispozici (digitální zaměření obsahuje výškové úrovně vstupů do objektů), stejně jako fotogrametrické zaměření fasád.

______________________________________________________________

2.   U bodu 6.1.b) sout. podmínek je uveden požadavek na obsah grafické části sout. návrhu, který má mj. obsahovat celkové řešení v měřítku MINIMÁLNĚ 1:200. Znamená to tedy, že může být toto komplexní urbanistické řešení například i v měřítku 1:500, nebo naopak musí být zvoleno měřítko v rozsahu 1:1-1:200? Velmi bych tedy uvítal buď opravu měřítka v bodě 6.1.b sout. podmínek na 1:500, nebo v ještě lepším případě možnost volby nejvhodnějšího měřítka samotným soutěžícím v rozsahu 1:200-1:500.

Měřítko je zvoleno správně s ohledem na očekávané propracování detailu plochy náměstí. Minimálně 1:200 znamená 1:200 a podrobnější (například detail povrchu nebo prvku mobiliáře.). Palackého třída je zmíněna pro zdůraznění potřeby řešit i vazby na okolní komunikace, nikoli ve smyslu řešení ulice jako takové. Názor na širší vztahy se očekává v situaci v měřítku 1:2000.

_______________________________________________________________

3.   Existuje nějaký plán budoucího řešení dopravy, přesněji tedy vedení silnice 1. třídy mimo centrum města (obchvat apod.)?

Trasa silnice I/38 je připravena k přeznačení po trase obchvatu města, a po vyřazení předmětného úseku se sítě silnic I. třídy bude tento úsek zařazen do sítě silnic II. třídy s označením č. II/503. Tranzitní  nákladní doprava přes centrum je již omezena dopravním opatřením z 07/2014. Přes nymburský most přes Labe se bude nadále realizovat dopravní obsluha území propojením silniční sítě II. tříd (č. 330, 503, 331) se sítí místních komunikací a následným napojením na silnici I/38 a dále D11 a R10.

________________________________________________________________

4.   Jaká je přípustná redukce parkovacích stání ze současných cca. 60 stání v prostoru náměstí? Umožňuje parkoviště Pod Eliškou kapacitně nahradit zrušená parkovací stání?

Redukce parkovacích stání na náměstí je bez vytvoření odpovídajícího počtu stání nevhodná. Do prostor náměstí a blízkého okolí je situováno mnoho cílů dopravy bez vyřešených vlastních parkovacích míst pro vlastní provoz (klienti, zaměstnanci, ...). Parkoviště Pod Eliškou je prakticky jediné záchytné parkoviště v centru města a plní také částečně funkci pro parkování rezidentů a svou kapacitou nemůže nahradit úbytek parkovacích míst v centru.

_________________________________________________________________

5.   Je možné přemístit stání autobusů z náměstí na stanoviště a zastávku autobusů v Tyršově ulici před městským divadlem?

Uvedené obě zastávky jsou pro cestující jedoucí do nebo z centra města. Na autobusové zastávce na náměstí zastavují autobusy přijíždějící přes most z jihu a jedoucí na autobusové nádraží a v Tyršově ulici před divadlem zastavují autobusy jedoucí od autobusového nádraží přes most na jih.  S ohledem na dopravní trasy a možnosti místních komunikaci by přemístění zastávek zřejmě nebylo nejvhodnějším řešením hromadné dopravy v centru města.

_________________________________________________________________

6.    Dle soutěžních podmínek, bod b), c) grafické části je mimo jiné stanoven:

b) výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu, který obsahuje celkové řešení v měřítku min 1:200, (řezy, pohledy, půdorysy), c) prostorové zobrazení řešeného území (zákres do fotografie, vizualizace). Je tedy již na uvážení autora, jaké zvolí prostorové zobrazení (zákres, či vizualizace), nebo naopak vše uvedené v závorce je povinné (obdobně bod b)?

Vizualizace, nebo zákres je na volbě autora. U bodu b) je třeba dodržet měřítko. Počet pohledů, řezů a půdorysů je na volbě autora.

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006