1. V soutěžních podmínkách jsou pro grafickou část soutěžního návrhu požadovány maximálně dva panely formátu B1, plus jeden panel jako volný výkres, tedy celkem tři panely. Naopak, v podkladech pro zaregistrované účastníky, konkrétně v části P 08 (návrh layoutů výkresů), jsou ale zobrazeny celkem čtyři panely, z nichž prvé tři zobrazují panely členěné dle bodů a,b,c z kapitoly 6.1 grafická část soutěžních podmínek a čtvrtý je určen pro volný výkres.

V tomto případě lze připustit určitý nesoulad v tomto bodě soutěžních podmínek se soutěžními podklady a připustit čtyři výkresy dle layoutů v podkladech.

_________________________________________________________________________

2. Ve stavebním programu pro Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha zcela chybí údaje o počtu žáků a o počtu pedagogických pracovníků.

Podle oficiálních údajů z Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 vyplývá následující:

Počet žáků nepřekračuje povolenou kapacitu 960. Ve sledovaném období navštěvovalo školu 929 žáků (v hudebním oboru celkem 661, v tanečním odd. 116, ve výtvarném oboru 118, v literárně-dramatickém 34 žáků). Dle konzultace se současným vedením ZUŠ a vyhodnocení populačních křivek se nepředpokládá výrazné navýšení počtu studentů v dalších letech a požadavky na rozšíření provozních prostor tedy nejsou vedením ZUŠ kladeny. Ve škole pracuje 41 zaměstnanců, z toho 36 učitelů a 5 provozních pracovníků.

_________________________________________________________________________

3. Počítá ZUŠ s bezbariérovým provozem? Pokud ano, tak bude zajištěn v celém objektu nebo pouze v jeho části?

Ano počítá. Záměrem je zpřístupnit co nejvíce prostorů bezbariérově.

_________________________________________________________________________

4. Byla studie využití kláštera konzultována s památkáři?

Ne, cílem studie bylo ověřit kapacitu objektu s ohledem na potřeby ZUŠ a stanovit očekávané investiční a provozní náklady.  

_________________________________________________________________________

5. Byla provedena konzultace s památkáři ohledně konkrétní podoby kláštera, zejména jeho fasády, dispozičního řešení apod.? Kde a jak je možné dozvědět se podmínky památkářů?

Ne, vzhledem fasády jsme se zatím nezabývali a dispoziční řešení ve studii bylo navrženo s minimem zásahů do stávajících hodnotových konstrukcí. NPÚ pracoviště Loket.

_________________________________________________________________________

6. Průjezdnost Dominikánské ulice je myšlena z jižní strany, tedy z ulice Kamenná ke křížení ulice Úzká? Z Jánského náměstí skrz Dominikánskou ulici průjezd motorovými vozidly není možný?

Ano, průjezdnost je myšlena z Kamenné ulice.  

_________________________________________________________________________

7. Je možné parkování uvažovat mimo řešený objekt v přilehlých ulicích a náměstí?    Ano.

_________________________________________________________________________

8. V obsahu soutěžních podmínek v bodě 6.1 je uvedeno „Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat maximálně dva panely formátu B1 (700/1000 mm)", zároveň píšete, že je nutné dodržet čtyři výkresové části, z nichž každá má rozměr 700 x 1000 mm.

Kolik panelů se má tedy odevzdat?

Viz odpověď na dotaz č. 1 a 9.

_______________________________________________________________

9. Je nutné dodržet přesné rozmístění jednotlivých výkresů (půdorysy, řezy, zákresy, apod.) dle přílohy P 08 v návrzích „layoutů"?    Ano.

__________________________________________________________________________

10. Je možné zbylých 700m2 mimo stavební program ZUŠ a byt správce využít dle našeho uvážení?    Ano.

__________________________________________________________________________

11. Bude se prohlídky účastnit někdo z vedení ZUŠ?

Ne, cílem prohlídky je seznámení s objektem.

__________________________________________________________________________

12. Poskytnuté výměry části současné ZUŠ nemusí vyjadřovat optimální požadavky (které jsou jen naměřené z daného současného objektu). Je možné zadat optimalizované rozměry a případně i počty? (12. 1.)

Ne, optimalizované rozměry a případné počty jsou předmětem návrhu, který očekáváme od autorů.

___________________________________________________________________________

13. Dodané počty žáků a pedagogů nevyjadřují maximální soudobou obsazenost objektu. Je možné to doplnit (žáci/pedagogové) podle jednotlivých oborů?  

Ne, počty žáků a pedagogů by měl autor uvažovat podle veřejně dostupných údajů, například z „Výroční zprávy 2013-2014", která je dostupná na webu ZUŠ.

___________________________________________________________________________

14. Provozní pracovníci zahrnují i uklízečky a údržbu, nebo se jedná o administrativu? Je možné upřesnit? Jsou nějaké požadavky pro případnou údržbu?

Viz „Výroční zpráva 2013-2014", odpověď č. 13.

___________________________________________________________________________

15. Specifikace Myšárny je v zadání nejasná. Bylo by možné specifikovat pouze skutečné potřeby pro základní činnost ZUŠ (taneční a literárně dramatický obor?)?

Viz „Výroční zpráva 2013-2014".

___________________________________________________________________________

16. Je možné uvést současné doplňkové aktivity školy a jejich odhadovanou kapacitu a četnost?

Viz „Výroční zpráva 2013-2014".

___________________________________________________________________________

17. Položka 122 kabinet je bez výměry, prosím doplnit a specifikovat pro kolik pedagogů a z jakých oborů.

Položka 122 pracovna/kabinet má výměru 15 m2,  potom celkem ZUŠ ‐ Židovská je 1604,3m2.  Počet pedagogů 2.

___________________________________________________________________________

18.   Před vyhlášením soutěže byla zpracována studie využití kláštera, na kterou se odkazuje podrobnější specifikace zadání pro soutěžící. Je možno nahlédnout do této studie, popřípadě ji poskytnout v elektronické podobě? (13. 1.)

Je možno nahlédnout, tisky ne.

___________________________________________________________________________

19.   Jsou k dispozici digitální podklady vrstevnic? Pokud ano, mohly by se přidat k podkladům soutěže? (13. 1.)

Digitální podklady vrstevnic nejsou k dispozici.

____________________________________________________________________________

20. Je možná účast zahraničních soutěžících?   Ano.

____________________________________________________________________________

21. Je neoznačená místnost v půdorysu přízemí (vedle místnosti č. 107 po levé straně) součástí kláštera? Můžeme ji v návrhu využít? (příloha P.05, 02_Půdorys přízemí.pdf) (15. 1.)

Ano, s využitím místnosti je možno v návrhu počítat.

_____________________________________________________________________________

22. Na panelu č. 1 jsou, a to jak výkres situace, tak i oba výkresy schémat, zobrazeny tak, že severní strana výkresů míří dolů, zatímco šipka severu míří směrem nahoru. Domníváme se, že tento rozpor je třeba vyřešit, a to např. tak, že situace i schémata se otočí o 180 stupňů, tak aby tyto tři výkresy byly orientovány obvyklým způsobem, tj. severním okrajem nahoru. Šipka severu by pak zůstala beze změny.

Ano, je to tak, na panelu došlo k chybě, opravený panel 1. A uveřejňujeme a děkujeme za připomínku.

______________________________________________________________________________

23. V části soutěžních podkladů P.04 Katastrální mapa - katastr.dwg je jako řešené území vyznačena také parcela 375. Podle CUZK.CZ je tato nemovitost v soukromém vlastnictví - viz přílohy 375. jpg. Tato část není ani v zaměření P.05. Všechny ostatní parcely jsou ve vlastnictví města Cheb. Je parcela 375 tedy součástí zadání? (17.1.)

Tento objekt byl původně součástí areálu a měl v něm služební byt původní správce. Na jeho žádost mu město byt odprodalo. Bylo tedy rozhodnuto objekt č. p. 375, který není ve vlastnictví města, vyjmout ze zájmového území a v návrhu se jím nezabývat.

______________________________________________________________________________

24. V sumarizaci místností v současnosti užívaných ZUŠ, je zmíněna ZUŠ - Myšárna. Kde konkrétně se tato ZUŠ v Chebu nachází? Je výměra sálu se zázemím 1400m2 skutečně správně? Jak se vedení školy staví k faktu, že prostor takovéto výměry nemůže areál kláštera nabídnout? (17.1.)

ZUŠ-Myšárna je budova na st. p. č. 268/1 v k. ú. Cheb 650 919. Výměra 1400 m2 vyjadřuje celkovou podlahovou plochu budovy, vlastní sál se zázemím tvoří cca 20 % z této výměry. Pokud nebude možno aktivity ZUŠ v objektu Myšárna přesunout do kláštera, zůstane současný stav.

______________________________________________________________________________

25. Žádost o možnost dodatečné návštěvy objektu.

Bohužel v tomto případě musíme trvat na soutěžních podmínkách, kde byl v předstihu jasně stanovený termín prohlídky, takže žádosti nelze vyhovět. Doporučujeme zkusit se obrátit individuálně na odbor správy majetku, třeba zájemce budovou individuálně provedou.

________________________________________________________________________________

26. Je nutno zachovat stávající kotelnu v 1.P.P., nebo lze uvažovat její přemístění? (19.1.)

Je na autorovi, zda navrhne v rámci nového řešení přemístění kotelny. Nutno však brát na zřetel opodstatněnost tohoto řešení s ohledem na náklady související s přemístěním kotelny.

________________________________________________________________________________

27. Jaké je současné topné medium, ev. s jakým je počítáno do budoucna?

V současnosti je to topná voda, budoucí návrhy jsou na autorech.

________________________________________________________________________________

28. Jak rozumět konstatování, že doprava na Jánském náměstí je "neefektivní"? Čeho se chce dosáhnout - omezení dopravy, nebo naopak zvýšení počtu parkovacích míst? Z jakého pohledu konstatujete význam Jánského náměstí ve městě - historického, současného... ?

Systém okružní komunikace je potřeba prověřit, stejně jako počet parkovacích stání. Historicky se jedná o velmi cenné náměstí (viz historická část zadání), zároveň je kolem náměstí hodně bytů a služeb, v okamžiku přesunu ZUŠ bude náměstí ještě více exponované, než je, a na to je potřeba reagovat. Jak bude kdo reagovat, je čistě na autorech návrhu.

_______________________________________________________________________________

29. je možno nahlédnout do ev. generelu řešení dopravy v okolí v rámci UP, nebo je přístupný na netu?  Není k dispozici.

_______________________________________________________________________________

30. Jakých změn se chce dosáhnout v řešení dopravy v okolí kláštera, ev. v čem je v současnosti nevyhovující? Jaké "přilehlé lokality" (jejichž potřeby je třeba zohlednit v rámci dopravy) máte na mysli?

Jedná se o historickou část města, kde je již nyní problém s parkovací kapacitou, návrh by měl zodpovědně definovat, k čemu budou přilehlé prostory sloužit po přesunu ZUŠ, aby nedošlo ke kolapsu dopravy v řešeném území a zároveň aby zůstal zachován ráz historického jádra města. Balance mezi touto disharmonií je základním problémem v řešené lokalitě.

_______________________________________________________________________________

31. Existuje studie řešení dopravy v centru města?   Ne.

______________________________________________________________________________

32. Je přípustné zaslat návrh s anglickými popisky a texty?

Podle soutěžních podmínek probíhá soutěž v českém jazyce, proto je třeba, aby titulky i popisky a veškerá dokumentace byla předložena v českém jazyce (ev. překladu).

______________________________________________________________________________

33. V podmínkách je uvedeno, že „S ohledem na skutečnost, že objekt je památkově chráněný, bude nutno akceptovat podmínky památkářů", avšak v podkladech chybí materiál, který by podmínky památkářů blíže specifikoval. Architektonicko-historický průzkum nebo konkrétní požadavky a podmínky památkářů, které by mohly ovlivnit konceptuální část projektu.

Architektonicko-historický nebo stavebně-historický průzkum není zpracován. Autor musí vycházet z obecných požadavků památkové péče, řešení záměru musí být realizovatelné.

_____________________________________________________________________________

34. Fotky určené pro zákres neukazují v dostatečné míře podhled na řešené objekty -  je možné použít vlastni fotky, nebo jiné z poskytnutých fotografii?

Přílohou je volný panel, kde se mohou objevit další zákresy do fotografií.

_____________________________________________________________________________

35. Existuje obrázek s historickým půdorysem kláštera z roku 1835 ve vyšším rozlišení, které by umožňovalo čitelnost jednotlivých popisů součástí kláštera, respektive je možno poskytnout materiál, kde by byla jasně popsaná dispozice historického kláštera?   Obrázek možná existuje, nevíme o něm, další podklady nemáme k dispozici.

_____________________________________________________________________________

36. Existuje materiál, dobové obrázky nebo informace o charakteru a využití klášterního dvora? Je současný uzavřený stav křížové chodby novějším zásahem, nebo historickou skutečností?   Bohužel neexistuje.

_____________________________________________________________________________

37. Do jaké míry je současný prostorový program ZUŠ závazný pro nové prostory? Konkrétně je v existujícím programu ZUŠ uveden sál se zázemím „myšárna" o rozloze 1400 m2. Přesunuti sálu o takové rozloze se jeví při prostorové situaci kláštera nemožné. Uvažuje se pro návrh s velkoplošnými sály? Prostorové možnosti kláštera se jeví vhodné pro sál o rozloze řádově 200 m2. Je to postačující?   Viz odpověď č. 24.

_____________________________________________________________________________

38. V poskytnutých podkladech je rozpor mezi vymezením řešeného objektu/území v katastrální mapě a ve výkresech se zaměřením objektu. V katastrální mapě jsou jako řešené vyznačené tři budovy směrem do Jánského náměstí, ale v detailním zaměření jsou zakresleny jen dva domy a střední chybí - je tento dom součástí řešeni, nebo ne? Když ano, jaké je jeho využití a půdorysy?   Viz odpověď č. 23.

______________________________________________________________________________

39. Jsou oba domy směrem do Jánského náměstí součástí komplexu kláštera (historicky, nebo jako národní kulturní památka)? Je možné uvazovat o asanaci nebo radikálnější přestavbě některého z nich?

Oba domy jsou součástí kulturní památky. O radikálnější přestavbě doporučujeme neuvažovat s ohledem na charakter objektu.

_______________________________________________________________________________

40. Dá se blíže specifikovat stavební konstrukce velkého sálu? Konstrukce balkónu. Konstrukce stropu. Z fotek se strop jeví jako betónový žebírkový strop, v řezu se však ukazují tato žebírka jako nekonstrukční, dá se blíže specifikovat jejich funkce - akustická, vzduchotechnika... při prohlídce bylo zmíněno, že existují dobové plány k dostavbě sálu. Je možné je poskytnout jako podklad k soutěži?

Konstrukce balkonu je železobetonová monolitická krakorcová deska s monolitickým zábradlím. Konstrukce stropu je skutečně železobetonový monolitický žebírkový strop s pohledově otevřenými kazetami uprostřed, v jejichž středu je ventilační prostup do prostoru krovu, krytý dřevěnou mřížkou. Krov je tvořen dřevěnými příhradovými vazníky uloženými nad stropem s plným bedněním a plechovou falcovanou krytinou. Vzduchotechnika je řešena pouze vstupními dvěma axiálními ventilátory v severní stěně vedle oken na sousední pozemek v úrovni cca 60 cm pod stropem. Strop nad sálem je záležitostí počátku 60. let. Nosné stěny jsou z 20. let beze změn. Došlo pouze k dispoziční změně, kdy původní vstup do sálu byl přímý od vstupu z Kamenné ulice přes dnešní kuchyň. V místě dnešního schodiště byla šatna s ocelovým točitým schodištěm do patra v severovýchodním rohu místnosti. Další podklady nejsou k dispozici.

_______________________________________________________________________________

41. Bylo by možné získat půdorysy a pohledy prázdné části objektu č. p. 260?   Půdorysy č.p. 260 jsou součástí podkladů.

_______________________________________________________________________________

42. Bylo by vhodné zaslat soutěžícím fasády sousedních objektů a doplnit pohled severozápadní, jihozápadní, východní, aby tak bylo možné tyto pohledy začlenit do širšího okolí.

Viz fotodokumentace, nebo vlastní šetření účastníků.

_______________________________________________________________________________

43. Bylo by možné doplnit podklady o podélný a příčný řez severovýchodního, jednotraktového křídla s ubytovnami a sklenářstvím?  

Ne. Podklady jsou dostatečné, a v případě dalších řezů je na autorovi, kolik si jich vynese.

_______________________________________________________________________________

44. Bylo by vhodné získat i podélný řez sálem.   Je možno jej vygenerovat z modelu.

_______________________________________________________________________________

45. Ve východním pohledu je v prostoru střechy zakreslen vikýř. Bylo by dobré dát soutěžícím k dispozici půdorys tohoto půdního prostoru, aby bylo možné i tuto část eventuelně využít.

Půdní prostor nebyl zaměřen. Další podklady nejsou k dispozici.

_______________________________________________________________________________

46. Je možné v některých částech využít podkroví

Je to na autorech, jenom připomínáme, že záměr musí být realizovatelný. Při umísťování aktivit do podkroví je potřeba mít na zřeteli rovněž budoucí názor a požadavky HZS.

_______________________________________________________________________________

47. V přízemí v jihovýchodním cípu dvora jsou z místnosti 123 namalovány dveře směrem k sousednímu objektu kostela. Je tato část ještě k dispozici pro LUŠ, a to v přízemí i v 1. patře? Bylo by to i v souladu se střechami. Snad to původně ke klášteru i patřilo.    Není k dispozici pro ZUŠ (LUŠ).

_______________________________________________________________________________

48. V legendách půdorysů chybí některé údaje o výšce místností. Bylo by možné je doplnit? Půdorys přízemí 114 - 119 a 126 - 130, půdorys 1. patra 221 - 229.

Výšky místností je možné vyčíst z modelu.

______________________________________________________________________________

49. Otázka na splnění podmínek kvalifikace zahraničních účastníků. Je třeba prokázat jakožto německá společnost splnění podmínek kvalifikace na základě uvedených českých zákonů, nebo je to v případě zahraničních účastníků jinak a prokazují splnění podmínek zčásti na základě ekvivalentních zahraničních zákonů a registrů?   Pro účast zahraničních dodavatelů veřejných zakázek v současnosti platí následující ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 137/2006 Sb.):

„Hlava III: Zahraniční seznam dodavatelů

§ 143 Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

(1) Zadavatel přijme za podmínek uvedených v odstavci 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté platí obdobně.
(2) Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.
(3) Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d), nebo
c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce.

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v odstavci 4 splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Zadavatel je oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.
(4) Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
(5) Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát nelze použít jako doklad pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů či vydání certifikátu v rámci systému certifikovaných dodavatelů."

V případě vítězství v soutěži je však nezbytné, aby statutární zástupce dodavatele získal u České komory architektů statut "usazené osoby", tzn. aby byl oprávněn vykonávat profesi architekta ve vztahu k dalším autoritám (stavební úřady, dotčené orgány státní správy atd.), zejména označovat projektovou dokumentaci autorizačním razítkem. (V současnosti je v ČR evidováno 64 usazených osob.)

____________________________________________________________________________

50. V zaměření v místnosti 37 v suterénu jsou dvě různé kóty úrovně podlahy bez oddělení (442,88 a 443,61). Která platí, ev. kde je dělicí čára?

Z výkresu č. 1 - půdorys suterénu lze vyčíst vyznačenou hranu mezi úrovněmi 443,61-442,41 vzdálenou 2850 mm od vstupu z místnosti č. 011. Od této hrany podlaha klesá v délce 11910 mm ke vstupu z místnosti č. 036 na úroveň 442,88 m n. m. Ve výkrese chybí grafická značka stoupání podlahy jako rampy, stejně jako je označeno např. v místnosti č. 036, přesto je
možno úroveň podlahy vyčíst.

____________________________________________________________________________

51. Celá plocha Myšárny (1400 m2) je započítaná do stavebního programu současné ZUŠ. V odpovědi na dotaz č. 24 je informace o ploše sálu cca 20% z plochy 1400 m2,  tedy 280 m2. Znamená to, že zbylých cca 1120 m2 jsou učebny ZUŠ, a jaké? Nebo je to myšleno tak, že ZUŠ využívá jen sál se zázemím, tedy cca 280 m2? Potom započítání celé plochy 1400 m2 (v bodě 3.4. - zhodnocení) je nesprávné, a protože jde o rozdíl cca 1120 m2, není zanedbatelný. Máme tomu rozumět tak, že místo rozdílu v plochách ZUŠ a kláštera 700 m2 půjde o rozdíl  1820 m2, který je na volné úvaze soutěžících, co se týká využití??


Upřesnění a doplnění k odpovědi č. 24: Zbylých 1120 m2 ZUŠ nevyužívá, jsou užívány základní školou. Odpověď je myšlena tak, že pro ZUŠ v objektu Myšárna je k dispozici a je užíváno cca 280 m2, nic dalšího. Rozdíl 1120 m2 znamená ponížení celkové stávající výměry ZUŠ dle čl. 3.2.

_____________________________________________________________________________

52. Na předepsaném rozvržení jsou na prvním a třetím layoutu bílá místa (na prvním pod zákresy, na třetím pod pohledy). Je možné do těchto volných míst dát výkresy dle vlastního uvážení? Nebo je nutné se striktně držet šablony a tento prostor zachovat, případně rozšířit počet výkresů, které jsou na daný layout stanovené?

Na layautu 1 je možno doplnit volny prostor, mezi zákresy a situacemi, schématy, případně zákresy. Na layautu 3 je prostor vynechán pro pohledy. Viz nadpis nad volny, prostorem.

____________________________________________________________________________

53. Je možné nahradit některý ze zákresů do forografie vizualizací se stejným záběrem a ohniskem? Např. v případě kompletní rekonstrukce velkého sálu se tento pohled bude úplně lišit a nebude tak možné zákres do fotografie vytvořit.

Dojde-li  k zásadní změně v daném zákresu, je možné  tento  nahradit vizualizací ze stejného záběru a ohniskovou vzdáleností, upřednosňujeme ale zákres do stávajícího fota.

____________________________________________________________________________

54. Žádost o poskytnutí digitálního modelu kláštera ve 3d verzi v DWG formátu. (V podkladech je v PLN a PLA formátech ArchiCADu, s kterým nepracuje každý a převod na DWG není jinak než použitím ArchiCADu možný, což znevýhodňuje ty, kteří pracují v AutoCADu).

Podklad bude doplněn k soutěžním podkladům na web, zde je odkaz na stažení:

www.uschovna.cz/zasilka/DBU7WZMGN99M249X-89X

 

55. Doplnění podkladů - naskenované staré výkresy (jsou jinak součástí studie, která je v rámci soutěžních podmínek k nahlédnutí na MěÚ v Chebu).
Podklad bude doplněn ksoutěžním podkladům na web, zde je odkaz na stažení. 

www.uschovna.cz/zasilka/DB7T8L2SS7WXT7JY-RDV __________

56. V otázce č. 52 je v odpovědi řečeno, že volné místo na layoutu 03 je vynecháno pro pohledy. Uliční pohledy jsou ale součástí layoutu umístěny právě nad volným prostorem (Pohled východní, Pohled severozápadní, Pohled jihozápadní). Jsou tedy požadovány i jiné pohledy na fasády než tyto 3 uliční, např. z prostoru vnitřních dvorů? Nebo lze volný prostor využít např. na další schémata, vizualizace apod. (viz název layoutu na spodním okraji)?   Volný prostor lze využít na další schémata apod.
________________________________________________
 
57. Obsah schémat na layoutu 01 není blíže specifikovaný, tudíž jejich obsah i podoba může být velmi různá. Je nutné schémata zapracovat přesně do výřezů situace, které jsou na layoutu 01 umístěny? Nebo je možné schémata zobrazit i jinak, pokud je to pro daný koncept přínosnější?
Schémata je možno zpracovat libovolně, tak aby co nejlépe vystihovala podstatu prezentované věci.
________________________________________________
 
58. V bodě 4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků, odstavec g) je uvedeno, že účastník soutěže, ev. jejich sdružení, musí splňovat "profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. (přeneseně tedy dle zákona č. 360/1992 Sb.) se všeobecnou působností nebo autorizovaným inženýrem v oboru architektura, popř. nositelem autorizace se všeobecnou působností popř. nebo je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby." Znamená to tedy, že se soutěže může zúčastnit pouze autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A.0), nikoli architekt autorizovaný v oboru architektura (A.1)? Jde jen o nechtěnou záměnu označení architekt/inženýr u zmíněného oboru architektura?   Soutěže se mohou zúčastnit: autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A.0), autorizovaný architekt v oboru architektura (A.1), autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby. Ano, jde jen o nechtěnou záměnu označení architekt/inženýr u zmíněného oboru architektura.
_________________________________________________
 
59. S ohledem na "závaznost" fotografií pro zákresy bychom se rádi zeptali na obsah jednotlivých layoutů. Je obsah opravdu striktně daný pro každý layout a přidáním jiného, na layoutu výslovně nezmíněného obsahu bude účastník vyřazen? Nebo jsou naznačené obsahy layoutů víceméně informativní s tím, že obsahují minimum, co má prezentace soutěžního návrhu obsahovat?
Z obsahu je závazné to co je na každém layoutu uvedeno, zbyde-li tam nějaký další prostor, je možno tento využít pro další prezentace.
_________________________________________________
 
60. Je možné pohnout s umístěním zákresů, výřezů situací a výkresů na layoutech (v řádu cm) při zachování celkové struktury layoutů? Např. umístění výkresů na hranu formátu atd.?    Ano.
_________________________________________________
 
61. Je možné v zákresech rozšířit záběr (např. až na spad layoutu), pokud rozměr fotografie zůstane zachovaný a bude viditelně vyznačen vůči rozšíření zákresu?   Ano.
________________________________________________
62. Je možné srovnat vertikály fotografií předepsaných pro záběry?   Ano, fotografie je možné upravit.
_______________________________________________
 
63. Upřesnění k využitelnosti jednotlivých prostor: Místnost nalevo od místnosti č. 107 je opravdu využitelná pro ZUŠ, nikoli pro potřeby kostela (dle otázky 21) a obě místnosti č. 123 v přízemí a č. 232-3 v patře do ZUŠ zahrnovat nelze (otázka 47)? 
Místnost nalevo od m. č. 107, obě místnosti č. 123 a m. č. 232-3 je možno uvažovat k využití pro potřeby ZUŠ. Tato odpověď platí i pro dotaz č. 47, který byl nepřesně odpovězen.   

________________________________________________

64. Je nutno se k soutěži oficiálně přihlásit, nebo stačí odevzdat soutěžní návrh?   Přihlašovat se není třeba, stačí doručit soutěžní návrh dle soutěžních podmínek.
________________________________________________
 
65. Žádost o opětovné poskytnutí materiálů ke stažení podle odpovědi 55.

Zadejte původní přístupový kód na stránce soutěže na http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=cena-petra-parlere/xii-rocnik-souteze/souteze-v-ramci-cpp-2014/soutez-2-cheb-revitalizace-dominikanskeho-klastera, je tam všechno doplněno ke stažení.

Podklady jsou k dispozici také na profilu zadavatele (https://zakazky.cheb.cz/contract_display_240.html)
________________________________________________

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006