Dotazy soutěžících  

1.   Dimenzování prostoru zázemí - jak velké mají být prostory pro stálou expozici, společenské prostory atd.

Stálá expozice větrných elektráren může být pojata buď jako samostatná místnost, nebo jako součást prostor zádveří s pokladnou v případě, že to prostorové uspořádání zádveří dovolí. Rozsah instalace počítá pouze s panely formátu A1 věšenými na stěny v počtu čtyř kusů. 

Stejně tak prostory pro krátkodobé výstavy mohou být, pokud budou vhodně dimenzovány, pojaty jako součást společenské místnosti, nebo pro ně může být v rámci projektu vyčleněna samostatná místnost.  Rozsah instalace počítá pouze s panely formátu A1 věšenými na stěny v počtu šesti kusů.

Společenskou místnost s barem by bylo vhodné dimenzovat pro kapacitu 40 návštěvníků. Tomuto počtu by mělo odpovídat i dimenzování sociálních zařízení.

(Ing. arch. Radek Jiránek, Bc. Zdeněk Drašnar)

 

2.    Jaké podklady je možné použít pro zpracování závazné grafické části uvedené v soutěžních podmínkách pod body 6.1.a) a 6.1.b) (výkres širších vztahů v měřítku 1:2000, výkres komplexního architektonického návrhu v měřítku 1:100)

Pro zpracování výkresu širších vztahů v měřítku 1:2000 lze použít vektorový podklad katastrální mapy, který je v poskytnutém podkladu P03. Výkresy komplexního architektonického návrhu v měřítku 1:100 lze zpracovat na základě rastrového podkladu P04. Podklad P04 obsahuje půdorysy a řezy a pohledy stávajících objektů. Stejně tak podklad obsahuje situaci stavby s polohopisným i výškovým řešením původní transformovny SO 03 i tubusu Z4.

(Ing. arch. Radek Jiránek)

 

3.    Jaký je půdorys větrníku a dimenze stěn? Jaký je stávající vertikální obslužný přístup? Kde je v pohledu na tubus legenda č. 1-5?

Tloušťka ocelové stěny tubusu byla na místě ověřena měřením a činí 15 mm. Co se týká vertikálního přístupu, uvnitř stávajícího tubusu se nacházejí servisní ocelové žebříky, jimiž lze přes mezipatra vystoupat na vrchol tubusu. Investor předpokládá servisní přístup v podobě žebříků zachovat, ale pouze pro potřeby případných oprav, nikoliv přístupný veřejnosti. Půdorys tubusu je k dipozici na výkresu základu. Půdorys tubusu má vnější průměr u základny 2500 mm a průměr v horní části 1200 mm. Tato informace je patrná i z textu obsaženého na výkresu - pohled na tubus. V pohledu na tubus je legenda uvedena vpravo nad tabulkou projektanta.

Přiložené fotografie:

1) vstup do tubusu zde

2) servisní žebříky zde

3) napojení tubusu na základovou patku zde

(Ing. arch. Radek Jiránek, Bc. Zdeněk Drašnar)

 

4.    Co znamená podmínka „aby návštěvník vstupoval na rozhlednu vždy přes objekt zázemí"? Znamená to, že je předepsané také fyzické propojení objektů?

 

Investor požaduje, aby návštěvníci rozhledny na tuto vstupovali vždy přes objekt zázemí, vzhledem k tomu, že pokladna bude umístěna v tomto objektu.  Na rozhlednu nesmí být návštěvníkům umožněn jiný přístup než přes objekt zázemí. Objekt zázemí tedy musí být pomocí stavební konstrukce provozně propojen s budoucí rozhlednou. Jakým způsobem a v jaké výškové úrovni bude propojení tubusu a objektu zázemí provedeno, je předmětem soutěže.

(Ing. arch. Radek Jiránek, Bc. Zdeněk Drašnar)

 

5.    Na co je potřeba u objektu 10 parkovacích míst? Proč je potřeba mít k rozhledně automobilový přístup po zpevněné komunikaci? K rozhledně vede turistická trasa, předpokládáme, že tam lidé chodí záměrně na pěší výlety a cyklovýlety do přírody z náměstí vzdáleného 1km - jako výchozího bodu cesty. Možná má silnice jiný význam, který ze zadání není zřejmý. Je porušení podmínek, pokud ponecháme stávající příjezd?

Parkovací místa jsou požadována v rozsahu 10 parkovacích míst, a to z důvodů, že někteří návštěvníci přijedou na místo vlastním vozem. V zadání je požadavkem, aby parkoviště nebylo přímo u objektu. Naopak je požadováno, aby parkoviště nebylo v blízkosti rozhledny - tím je myšleno rozhledny jako celku, tedy i objektu zázemí.

Co se týká zpevněných ploch, zadání neříká, v jakém rozsahu se má jednat o komunikace pro automobily a v jakém rozsahu například stezky. V zadání je uvedeno pouze, že na p. č. 1598/1 a 1645/1 investor počítá s vybudováním zpevněných ploch. Je tedy na uvážení soutěžících, jaké parametry budou mít tyto zpevněné plochy v rámci předmětných pozemků. 

(Ing. arch. Radek Jiránek, Bc. Zdeněk Drašnar)

 

6.    Mají  být panely formátu B1 orientovány na výšku, nebo na šířku, nebo je to jedno?

Soutěžní podmínky nespecifikují, zda panely formátu B1 v grafické části mají být orientovány na výšku, nebo na šířku. Je to na autorovi návrhu, obě varianty jsou možné.

(Marta El Bournová)

7.    V soutěžních podmínkách je psáno, že v rámci stavebního objektu je třeba řešit i přístupové schodiště na ochoz. Znamená použití určitého typu zdvihacího zařízení namísto klasického schodiště automatickou diskvalifikaci ze soutěže?

Návrh zdviže neznamená automatickou diskvalifikaci ze soutěže. Takové řešení je sice odchýlením od představy zadavatele, vtělené do stavebního programu, avšak hlavní cíl projektu by mohl být naplněn. Rozhodnutí v konkrétním případě leží na porotcích. Soutěžící však musí zvážit, zda objekt využívaný veřejností může z hlediska požární bezpečnosti obsluhovat pouze zdviží.  

(Ing. arch. Tomáš Hradečný)

 

 8.    Jaká je přibližná představa o rozměrech převaděče mobilních operátorů?

Předběžně by se mělo jednat o 3 panelové antény (rozměry 2,6 x 0,3 x 0,17 m).

(Bc. Zdeněk Drašnar)Podklady soutěže


Pro získání podkladů se musíte přihlásit:

Zadejte heslo:    

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006