Výsledky soutěže - oceněné návrhy

Počet oslovených měst

    278     

Počet přihlášených měst

27

Počet měst vybraných do soutěže architektů

10

Počet tvůrců, kteří se zúčastnili soutěže

91

Počet návrhů přihlášených do soutěže

40

Počet oceněných návrhů

3

Zajímá Vás jak Hodnotitelská rada hlasovala o jednotlivých návrzích? Zde je Protokol ze zasedání.

V letošním ročníku byly uděleny tři ceny:

  • Cena Petra Parléře 2007 - 200 000,- Kč
  • Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život - 50 000,- Kč
  • Cena SSŽ za přínos k rozvoji architektury měst - 50 000,- Kč

Cena Petra Parléře 2007

Světlá nad Sázavou - regenerace centra města

návrh č. 15

Autorky: Ing. arch. Simona Fišerová a Ing. arch. Adéla Středová


Urbanistické řešení spočívá ve sjednocení jednotlivých prostor a částí, přičemž jednotlivé stavební počiny historie nelze zcela popřít. Současně navrženy novostavby, dostavby proluk a úpravy fasád.

Ze stanoviska Hodnotitelské rady: Návrh se opírá o komplexní analýzu území a širších vztahů s důrazem na pochopení historických vazeb ve struktuře města. Chápe město jako organismus, jehož život je dokumentován vrstvami stavebních etap vývoje. K těmto vrstvám přiřazuje vrstvu 21. století, která má v jednotlivých  partiích města proměnlivou intenzitu, ale současně působí jako promyšlený a ucelený koncept.

V severozápadním segmentu je navrženo doplnění původní vesnické ulicové struktury. Zelený pás podél řeky je řešen s cílem posílit rekreační a odpočinkové funkce. V západní frontě náměstí je navrhována dostavba před obchodním centrem, která respektuje stopu původní zástavby, včetně podloubí jako veřejného prostoru. Další doplnění proluk pomáhá obnovit konturu náměstí, zejména v důležitých pozicích nároží.

Studie vnímá posun ve významu náměstí a jeho vztahu k potřebám obyvatel, a proto se jej nebojí rozčlenit vložením novostavby polyfunkčního domu na část "duchovní" s výrazným posílením vazby fara - kostel a "světskou" věnovanou radnici a komerčním aktivitám. Na první pohled odvážná stavba s víceúčelovým sálem, galerií a kavárnou je kompozičně a hmotově promyšleným krokem, který může přinést potřebný pozitivní impuls a zatraktivnit život ve městě. Projekt je třeba chápat jako ucelenou vizi mířící k ozdravení městského centra a současně jako podklad pro další dílčí projekty sloužící k jejich naplnění. Ing.arch. Tomáš Hradečný

Ing. arch. Adéla Středová (1975) - absolventka fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolupracovala s ateliéry Schaufler - Roskovec a Aulík Fišer architekti. Od roku 2007 spolupracuje se Simonou Fišerovou.

Ing. arch. Simona Fišerová (1978) - vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. V letech 2003 - 2005 spolupracovala s ateliérem HŠH architekti. Od roku 2007 spolupracuje s Adélou Středovou.  

  

 Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život

Kraslice - obnova areálu Městských sadů

návrh č. 21

Autoři: Ing. arch. Igor Kovačević, Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Věra Šatochinová

Řešení opouští model, kdy město a příroda stojí proti sobě a přiklání se k definování města v jeho novém (či naopak ryze původním) chápání. Hranice nekončí fyzicky se zástavbou, ale město do své struktury zapojuje i okolí.

Ze stanoviska Hodnotitelské rady: Studie představuje velmi čitelný, přestože graficky velmi úsporně podaný, silný a zároveň neokázalý koncept jak z hlediska prostorového utváření, tak i provozního. Naplňuje smysl zadání, které předpokládalo vytvoření chybějícího centrálního prostoru města v atypické přírodní, krajinné podobě. Idea "krajinného náměstí" sama o sobě nejlépe vyjadřuje naplnění očekávání zadavatelů. Hodnota řešení spočívá v jeho ekonomické reálnosti. Citlivě se zde promítá i vztah k existující vegetaci. Za zvláštní zmínku stojí způsob začlenění požadovaných staveb do prostředí parku. Diskutabilní stránkou studie je navržená kombinace materiálů povrchů, především kombinace trávníků a asfaltu (živice). Ing. arch. Jan Sedlák

Ing. arch. Igor Kovačević (1973) - absolvent FA ČVUT v Praze, spoluzakladatel Centre for Central European Architecture a spolu s Yvettou Vašourkovou architektonického studia. Současně studuje postgraduál na ČVUT.

Ing. arch. Yvette Vašourková (1976) - absolventka FA ČVUT v Praze, ocenění v rámci přehlídky diplomek ČKA 01, a postgraduálního studia na Berlage Institutu v Rotterdamu, spoluzakladatelka Centre for Central European Architecture a spolu s Igorem Kovačevićem architektonického ateliéru. 

Ing. arch. Věra Šatochinová (1979) - absolventka ČVUT v Praze, ocenění v rámci přehlídky diplomek ČKA 05 a Olověný Dušan 04, od roku 2005 pracuje v architektonickém studiu spolu s Igorem Kovačevićem a Yvettou Vašourkovou.

   

 

Cena Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst

Tišnov - úprava náměstí Míru  

návrh č. 19 

Autoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Jiří Vokřál

Koncept návrhu spočívá ve vytvoření jednotného městského prostoru před radnicí, ve vytvoření "radničního náměstí" a v jeho jasném vymezení.

Ze stanoviska Hodnotitelské rady: Ucelení urbanistické struktury středu města dvěma novými stavbami je správné. Vhodné je také rozdělení dopravy do dvou směrů. Problémem by bylo vyloučení parkovacích příležitostí. Prostředí náměstí Míru návrh vhodně zklidňuje. Design úpravy povrchů je kultivovaný. Věž jako "symbol současnosti" by mohla být fromálně zajímavější. Návrh je možné dále úspěšně rozvíjet. Cena za realizaci by mohla vyhovět finančnímu limitu. Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

Ing. arch. Lukáš Pecka (1970) - absolvoval FA VUT v Brně. Během studia pracoval v renomovaných architektonických ateliérech v Brně a v Praze, zúčastnil se půlročního studia na École d´architecture v Nancy. V roce 2004 získal spolu s arch. Musilem ocenění v rámci Ceny Petra Parléře za studii rekreačního parku v Třebíči. Od roku 2004 pracuje ve společnosti Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno.

Ing. arch. Barbora Šimonová (1982) - absolventka FA VUT v Brně, zúčastnila se stážena Universidad Politecnica de Valencia, v současné době absolvuje doktorské studium na FA VUT Brno (Ústav teorie architektury). Spolupracovala s atelierem AGP a nyní pracuje v Ateliéru Brno (Hrůša & Pelčák). Získala ocenění ve studentské soutěži na Brněnské centrum moderní architektury. Zúčastnila se architektonické soutěže na výstavbu Krajské knihovny Vysočiny (2. místo) a na úpravu Masarykova náměstí v Ostravě (2. místo).

Ing. arch. Jiří Vokřál (1981) - Vystudoval obor architektura a urbanismus na FA VUT v Brně. Absolvoval roční studijní praxi v ateliéru Archteam. V současné době pracuje ve společnosti Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno.

 

 
   
 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169468 od 08. 04. 2006