Dotazy soutěžících - architektonická soutěž Úvaly:

 

1. Z podmínek jsem nepochopil, zda musejí mít všichni členové soutěžního týmu autorizaci u ČKA. Tu má totiž jen kolega, ale věřím, že to nevadí.

Odpověď: Z bodu 4.2.2. soutěžních podmínek vyplývá, že autorizaci ČKA musí mít alespoň jeden z účastníků, nikoliv tedy všichni:

  viz  4.2.2. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1. písm. a) až d) a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou v odst. 4.1. písm. e) těchto soutěžních podmínek.

2. Je možné použit pro zákres vlastní fotografii ze stejného místa jako je poskytnutá fotografie? popřípadě mohli by jste poskytnou jednotlivé fotografie /nespojené/, z kterých je sestavena fotografie pro zákres?

Odpověď:  Ano, je možné použít svojí vlastní fotografii. Podklad P.08 pouze určuje záběr.

3. K dodanému výkresu územního plánu mohli by jste poskytnout legendu k a další specifikace k dané lokalitě jako např. prostorovou regulaci a pod. ?

Odpověď: Podklady v části P.05 Územní plán budou doplněny o celý Hlavní výkres ÚP včetně legendy a dále o Vyhlášku o závazných částech ÚP.

4. Dle podkladů jsou ve štítové stěně radnice směrem do řešené parcely umístěna tři okna. Má je návrh nové budovy zohlednit?

 Odpověď:  V případě nutnosti je možné počítat se zazděním všech tří okenních otvorů.

5. V poskytnutém podkladu P.01 geodetické zaměření jsou zobrazeny hranice katastru, které se poměrně značně liší od zobrazeného obrysu bouraného domu na par.č. 169. Zároveň v podkladu P.06 dokumentace stavebních objektů / sousední objekt č.p. 95 (městský úřad) je štít objektu radnice parc.č. 170 zobrazen jako jednou "zalomený", oproti jednotné linii geodetického zaměření. Vizuálním posouzením na místě je skutečně štít radnice "zalomený". Bylo by prosím možno poskytnout podklad, ideálně doplnění geodetického zaměření, ze kterého by byla zřejmá velikost stavební parcely po vybourání domu na parcele č. 169, zejména půdorysná poloha a tvar štítů? 

Odpověď: Že se ve staré zástavbě liší geodetické zaměření od kresby katastrální mapy je běžné a vyplývá z povahy obou měření. Geodetické zaměření je skutečnému stavu blíže. Štítová zeď (styk obou objektů) není v geodetickém zaměření zaměřena zřejmě z důvodu špatné dostupnosti, zaměřen je pouze obrys dvora. Ve skutečnosti odskok na hranici pozemků je a jeho polohu doporučujeme odměřit z dokumentace domu č.p.95.

6. Existuje k řešenému území nějaká prostorová regulace - výška zástavby (počet NP), tvar střechy, koeficient zastavění, koeficient zeleně atp.? V poskytnutých podkladech, ani těch doplněných, jsme nic takového nenalezli.

Odpověď: Kromě územního plánu a jeho vyhlášky není pro území stanovena žádná speciální regulace.

7. Je  prosím možné, aby byla prohlídka nějak zaznamenána, alespoň úvodní vysvětlení a závěrečné dotazy a odpovědi, ať už videozáznam nebo písemný zápis ?

Odpověď: Videozáznam ani audiozáznam z prohlídky nebude pořizován. Nicméně zásadnější dotazy a diskutované problémy budou písemně zaznamenány a rozeslány všem soutěžícím.

8. Dobrý den, poslední verze soutěžních podmínek a tabulky bilancí je ta ze sekce ´soutěžní podmínky a zadání´nebo ta ze sekce ´podklady soutěže´?

 Odpověď: Soubory by měly být identické, ale poslední verze je ta s novějším datem, tj. z 11.4.2016. Jsou to ty z webu, nikoliv ze zazipovaných podkladů, které mají datum 10.4.2016. Ze zazipovaných podkladů je raději odstraníme.

9.  Musí byť nová budova dispozične prepojená s budovou radnice?

Odpověď:  Nemusí.

10. Užitné plochy jednotlivých blokov sú myslené vrátane komunikácií a zázemia /chodby, schodiska, vyťahy, hygiena/ alebo sa jedná o užitnú čistú plochu bloku, napr. Voľného výberu atď..?

Odpověď:  Vycházíme z definice z Nařízení komise (ES) č.1503/2006): Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje konstrukce, šachty, komíny, schodišťové šachty, výtahy, eskalátory.

11.  Čo presne spadá pod ostatní plochy /140m2/

Odpověď:  Tato část byla myšlena jako rezerva dle uvážení soutěžícího. Vzhledem k nezávaznosti této části podmínek není třeba brát v úvahu.

12. V bode 6.kapacity sa ďalej píše : celkovou plochu lze v odůvodněných případech upravit o max +- 15%. V názvu časti s.p. je ale uvedeno : Podrobnejší specifikace s.z.-nezávazná část. Ako je to teda se záväznosťou požadovaných kapacit?

Odpověď:  V soutěžních podmínkách je jasně oddělena závazná a nezávazná část. V soutěžních podmínkách je dále uvedeno, že nezávazná část slouží pouze jako inspirační a nedodržení jejích požadavků nebude posuzováno jako nedodržení soutěžních podmínek.

13. Nedohledal jsem v podkladech zaměřenou výšku hřebene střechy fary. Nemáte k dispozici tento údaj?

Odpověď: Zaměření výšky hřebene není k dispozici

 

 

Postřehy, které zazněly na prohlídce území dne 9.5.2016:

Přes potok za řešeným územím bude v budoucnu lávka, která umožní propojení knihovny se stávajícími budovami městského úřadu v Riegrově ulici.

Cesta podél potoka se v budoucnosti změní na cyklostezku.

Není možné navrhovat úpravy sousedního rodinného domu č.p. 1060 v soukromém vlastnictví. Také je nutno brát ohledy na případné požární odstupy nových staveb od tohoto rodinného domu.

Hřiště ve spodní části zahrady je zbudováno z dotací a nyní běží lhůta udržitelnosti. Výrazné změny zahrady se proto nedoporučují.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006