Nezávislí řádní členové poroty:

Ing. arch. Josef Pleskot

Absolvoval FA ČVUT v Praze. Tři roky se věnoval pedagogické a výzkumné činnosti. Poté pracoval až do roku 1990 v Krajském projektovém ústavu v Praze. V roce 1991 založil AP atelier, který se zabývá projektováním prvotních urbanisticko-architektonických koncepcí a následnou realizací staveb v širokém spektru typologických druhů. Mezi nejvýznamnější realizace patří: 2008 - Budova Vinařství Sonberk v Popicích, 2007 - ústředí ČSOB v Praze (hlavní cena Grand Prix OA 2008, Stavba roku 2007, zlatý certifikát LEED), 2006 - Rekonstrukce Zámeckého pivovaru v Litomyšli, 2003 - Přírodní stezka v Jelením příkopu a Průchod valem Prašného mostu v areálu Pražského hradu (Brick Award 2004), 2002 - Generální konzulát České republiky v Mnichově (Čestné uznání v soutěži Piranesi Award 2004), 1995 - Radnice v Benešově (hlavní cena Grand Prix OA 1995).

Souborné výstavy: 2007-2008: Galerie Zdeněk Sklenář v Praze - Dům umění města Brna - České centrum ve Vídni, 1998-2001: Galerie J. Fragnera v Praze - Benešov - Ostrava - Cheb - Bratislava - Hradec Králové - České Budějovice.

Ing. arch. Vlastimil Bichler

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu architektury a pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultu stavební, postgraduální studium - obor územní plánování. V letech 1958 -1990 pracoval ve Stavoprojektu v Ostravě jako projektant, později hlavní projektant, vedoucí projektant a vedoucí projektant specialista. V roce 1997 pracoval na Útvaru hlavního architekta města Ostravy v pozici hlavního architekta města a vedoucího odboru ÚHA Magistrátu města Ostravy. Od roku 1998 pracuje v Projektové kanceláři ve Frýdku - Místku pod obchodním jménem Ing. arch. Vlastimil Bichler.

Ing. arch. Zdeněk Fránek

Vystudoval FA VUT v Brně. V roce 1989 založil firmu - Fránek architects & associates. V letech 1994-96 byl externím přednášejícím na FA VUT v Brně. Od r. 2006 vede ateliér na FA TU v Liberci. Konané výstavy: Boskovice, Blansko, Zlín, Pelhřimov. Publikuje v českých a zahraničních časopisech.

Realizované projekty: Interiér restaurace U Zámečku v Blansku /2006/, Polyfunkční dům Eucon v Praze /2005/, Kongresový sál ve Žďáru nad Sázavou /2005/, Rodinný dům na Červeném kopci v Brně /2005/, Dům s ateliérem na Kamenné v Brně /2005/, Dům se žebříkem v Moravském krasu /2005/, Rodinný dům v Táboře /2005/, Betonový dům v Praze /2005/, Tělocvična základní školy v Jaroměřicích u Jevíčka /2004/, Rodinný dům pod Chocholou v Brně /2004/ a další.

Ceny a uznání: 1992 vitěz FOR ARCH, 2006 cena archiwebu, 2006 vítěz Český interiér, 2006 nominace na Cenu Klubu Za starou Prahu, 2006 finalista Grand prix, 2006 finalista Nový domov.

Ing. arch. Ivo Koukol

Do roku 1990 projektující architekt,  1990 - 1992  Kancelář prezidenta republiky, 1993 - 2001  v pozici ředitele  Správy Pražského hradu, od 2001 vlastní kancelář orientovaná na  zpracování koncepcí  investičních projektů a jejich řízení.

Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Vystudoval FF UK v Praze. Pracuje jako výzkumný pracovník v Centru pro teoretická studia (CTS) UK a AV ČR v Praze, dále jako odborný asistent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pro obor estetika a teorie umění s přesahem do současné architektury a dále jako proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Píše a překládá pro odborné časopisy. Od roku 2006 člen redakční rady časopisu Era21 a člen oborové rady doktorského studia na VŠUP v Praze. Od r. 2009 člen skupiny zajišťující dramaturgii večerů Pecha Kucha Night Prague.

Hlavní odborné zaměření: urban studies, teorie současné architektury, teorie komplexních systémů

 

doc. akad. arch. Imro Vaško

Vystudoval architekturu na VŠVU v Bratislavě u prof. Dušana Kuzmy. V letech 1993 - 1999 působil jako prorektor VŠVU v Bratislavě, kde od roku 2004 vede katedru architektonické tvorby. Byl členem porot mezinárodních soutěží, přednášel, byl hostujícím profesorem a kritikem na zahraničních univerzitách, organizoval a spoluorganizoval studentské workshopy i mezinárodní architektonická setkání. Autorský ateliér Imra Vaška IVA (Institut Vizionářské Architektury) se zabývá konceptuálními architektonickými a urbanistickými projekty (Kollárovo náměstí,  FA ČVUT v Praze, polyfunkční objekty pro Žilinu).

Samostatně vystavoval projekt krajiny v galérii Jaroslava Frágnera v Praze, Považské Galérii umění v Žilině, Čadci a v Bratislavě (2000 - 2001). Zúčastnil se mezinárodních výstav (Berlín, Amsterdam, Paříž, Benátky, Ljubljana, Zagreb, Vídeň).

 

Závislí řádní členové poroty:

Ing. arch. Adam Gebrian

Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Vystudoval Fakultu architektury v Liberci (2006) a díky Fulbrightovu stipendiu také postgraduální program SCIFI na Southern California Institute for Architecture (SCI-Arc) v Los Angeles (2008). Žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Vydal sborník přednášek 29+3 a spoluzaložil server o architektuře archit.cz (2005). Je členem redakční rady časopisu Era21, kam pravidelně přispívá. Podílí se na organizaci Pecha Kucha Nights v Praze. Vystavoval svůj projekt pro Dubaj na 11. bienále v Benátkách (2008). Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu "Bourání" na Radio Wave a vedoucí architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury Technické Univerzity v Liberci.

 

Ing. Petr Kajnar

Vystudoval VUT v Brně, obor technická kybernetika. Je absolventem kurzu MBA pro výkonný management ve Francii.

Byl zaměstnancem Severomoravské energetiky, zastával funkci ředitele Vojenského opravárenského podniku. Dále pracoval jako zástupce generálního ředitele Ostravských vodáren a kanalizací a také vývojový pracovník ve Výzkumném a vývojovém ústavu pozemních staveb. Od roku 2002 do roku 2006 zastával funkci náměstka primátora města Ostravy pro investice. Dne 8. listopadu 2006 byl zvolen primátorem města.

 

Mgr. Lubomír Pospíšil

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor pedagogika.

Pracoval jako ředitel základní školy v Ostravě - Porubě a střední školy v Opavě. Poté byl jmenován zástupcem ředitele Krajského vzdělávacího centra a v roce 1998 byl zvolen do funkce porubského místostarosty. Dne 8. listopadu 2006 byl zvolen náměstkem primátora statutárního města Ostravy.

 

Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D.

Vystudoval VŠB - Technickou univerzitu Ostrava, obor důlní měřičství.

Od roku 1982 pracoval ve společnosti OKD v mnoha provozních funkcích a nakonec ve funkci vedoucího závodu - závodního dolu. V letech 1998 - 2006 vykonával funkci místostarosty městského obvodu Poruba. Dne 8. listopadu 2006 byl zvolen náměstkem primátora statutárního města Ostravy.

 

Ing. arch. Cyril Vltavský

Vystudoval VUT v Brně, Fakultu architektury, obor urbanismus a územní plánování. V letech 1987 - 2004 pracoval pro útvar hlavního architekta města Ostravy, od roku 1992 pracoval na Magistrátu města Ostravy pro útvar hlavního architekta jako sektorový architekt, mezi lety 2004 - 2005 na témže útvaru jako vedoucí oddělení územního plánování a od 1.7.2005 jako Vedoucí oboru útvar hlavního architekta.

 

Náhradníci poroty, nezávislí členové:

Ing. arch. Ján Stempel

Je absolventem Fakulty architektury Technické Univerzity v Budapešti. V letech 1984-1991 pracoval v ateliéru SIAL v Liberci. V letech 1991-2004 byl spolumajitelem architektonické kanceláře A.D.N.S. v Praze. Podílel se na mnoha projektech novostaveb a rekonstrukcí doma i v zahraničí. V současnosti pracuje ve vlastní architektonické kanceláři Stempel & Tesar, vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Publikuje a přednáší. Je členem redakční rady časopisů ARCH, Stavba a Kámen.

 

Náhradníci poroty, závislí členové

prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

Absolvent Vojenské technické akademie Brno, obor Stavební inženýrství. V praxi se věnoval převážně oblasti investorsko-inženýrských činností, ať už pro bytovou výstavbu nebo pro zdravotnické stavby, kde připravil komplexní přestavbu a dostavbu Městské nemocnice Ostrava - Fifejdy. Téměř deset let pracoval výzkumně v oblastech urbanismu, územního plánování a investičních procesů ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě. Od roku 1993 se věnoval pedagogické činnosti na VŠB - TU v Ostravě. V letech 1993 - 94 konstituoval v rámci Institutu stavitelství a geotechniky této školy studijní profil „městské stavitelství". Ten se v roce 1996 při vzniku stavební fakulty rozšířil na samostatný studijní obor „Městské inženýrství a stavitelství" s výrazným zastoupením výuky urbanismu, územního plánování, technické infrastruktury a investičních procesů. Současně se vznikem stavební fakulty se zasloužil o založení a formování Katedry městského inženýrství a stavitelství, v té době i dosud jediné katedry toho druhu na vysokých školách České i Slovenské republiky. Během svého působení na VŠB - TU zastával funkce vedoucího katedry, člena oborové rady, člena akademického senátu, člena vědecké rady Fakulty stavební a vědecké rady VŠB - TU. Na stavební fakultě jako garant studijního oboru městského inženýrství působí dosud.

 

Ing. Dalibor Madej

V roce 1985 ukončil studium VŠB - Technické univerzity Ostrava, obor Výstavba dolů a geotechnika.

Do roku 1990 pracoval jako zástupce vedoucího úseku ve společnosti VOKD Ostrava. V letech 1990 až 1994 byl vedoucí úseku společnosti JCI-RUSTENBURG PLATINUM MINES v Jihoafrické republice. Po návratu do České republiky pracoval až do roku 2006 jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti nemovitostí. Dne 8. listopadu 2006 byl zvolen náměstkem primátora statutárního města Ostravy.

 

Ing. arch. Jan Sedlák

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006