Informace pro soutěžící:  

1. Na základě připomínek architektů přihlášených do soutěže byl doplněn Útvarem hl.architekta města Ostravy soubor podkladů a vyvěšen na našich webových stránkách. Přístup k nim je povolen pouze registrovaným architektům, kterým bylo poskytnuto přístupové heslo.

________________________________________________________________

DOTAZY:

1.  Je možné získat digitální mapové podklady (katastrální mapa) směrem na JZ řešeného území (sousedství s lokalitou Karolina, Smetanovo nám. a objekt divadla A. Dvořáka). Pro zpracování návrhu je tento chybějící okraj (chybějící v poskytnutých mapových podkladech) necitlivě oddělen od zpracovávaného území.

Nově doplněné podklady tento chybějící okraj zahrnují.

_______________________________________________________________________

2.  Je nutné akceptovat (respektovat) v návrhu již navrženou dostavbu loutkového divadla od autorů Petra. M. Hájka, Gabriely Minářové a Bronislava Stratila?

Soutěžní podmínky jednoznačně stanovují, které stavby je třeba zachovat a ty ostatní  ponechávají na uvážení soutěžících, platí to i pro přístavbu Divadla loutek.

_______________________________________________________________________

3.  V jaké fázi je v současné době projekt na území Karoliny, případně je-li k němu již vydané ÚR? Rádi bychom ho zakreslili do širších vztahů.

Soutěžní podklady byly doplněny o situaci zahrnující etapu rozvoje území Karoliny, která je součástí uzavřené kupní smlouvy mezi městem Ostravou a Multi Development Czech Republic. Současně bylo vydáno stavební povolení.

_______________________________________________________________________

4.  Je nezbytně nutná točna tramvaje na stávajícím místě v řešeném území?

Soutěžní podmínky vyjmenovávají stavby, které je nutné zachovat a ty ostatní  ponechají na zvážení soutěžících.

_______________________________________________________________________

5. Je možné získat podklady k projektu navržení toku řeky Ostravice, případně kde?

V nově uspořádaných podkladech je situace znázorněna.

_______________________________________________________________________

6.  Jaké jsou místní podmínky týkající se spodní vody v oblasti lokality Černá louka, je v řešeném území vyhlášena aktivní zóna a stanoveno Q 100 na záplavy? Jsou uvažována nebo připravována nějaká protipovodňová opatření.

Geologické podmínky daného území jsou patrné z pořízeného geologického průzkumu, který je soutěžícím k dispozici k nahlédnutí na odboru- útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Hranice Q100 v rámci Ostravice jsou k dispozici na stránkách  Moravskoslezského kraje http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/voda/zaplavova-uzemi-29/

_______________________________________________________________________

7.  Kde je možné nahlédnutí do projektu revitalizace Komenského sadů?

Taková možnost neexistuje, neboť se v současné době zpracovává investiční záměr.

_______________________________________________________________________

8. V podkladech jsou obsaženy výkresy např. ,,širší vztahy" pouze ve formátech JPG a RTL, tedy ve formátech s nimiž nelze dále vektorově nakládat. Je možné poskytnout tyto podklady i ve formátu DWG či DXF?

To není možné, neboť se v podstatě jedná o výstup speciálního SW pro tvorbu územních plánů, SW je propojen s databází, která obsahuje přesnou identifikaci bodů uvedených ve zmíněném SW. Výstup je tak možný pouze v grafických formátech jpg nebo tif, případně v tiskové sestavě. Samotný výstup ze speciálního SW je v prostoru rozmístěný nepoužitelný seznam bodů

_______________________________________________________________________

9. Přiložená technická mapa v DXF nezahrnuje celé řešené území. Je možno toto ve stejné úrovni podrobnosti doplnit

V upravených dokldech je již doplněno.

_______________________________________________________________________

11. Hranice řešeného území podle přiloženého posteru zasahuje u divadla Antonína Dvořáka malou částí mimo přiložené mapy v měřítku 1:1000 (katastrální, ortofotomapa, technická,majetkové poměry). Lze tuto malou část zanedbat? Pokud ne, prosíme o doplnění podkladů.

Nové zobrazení je součástí zveřejněných podkladů.

_______________________________________________________________________

12. Mezi budovami určenými k zachování je i výstavní pavilon A. Má se zachovat jeho výstavní funkce nebo je možné libovolné využití?

Musí být zachována stávající funkce budovy.

_______________________________________________________________________

13. Lze zrušit tramvajovou točnu, areál Miniuni a dráhu pro minikáry? A co objekt společnosti Panima s.r.o. za divadlem A.Dvořáka?

V rámci vymezeného území jsou v Podmínkách definovány stavby, které nesmí být dotčeny. Mimo vymezené území je možné dotvářet urbanistický návrh, avšak případná regulace tohoto území není zaručena.

_______________________________________________________________________

14. V podkladech s názvem ,,podklady 280110 - autocad" ve složce ,,Výkresy" jsou soubory s příponami rtl a prn - zřejmě plotrové tiskové soubory, které se těžko dají použít pro vytvoření soutěžních výkresů. Mohli bychom je dostat v normálním rastrovém formátu (jpg,tiff aj.)? Je to důležité alespoň u situace širších vztahů. V ostatních podkladech je sice obsažena, ale v nedostatečném rozlišení.

Otázku rozlišení je obtížné posoudit. Podklady jsou v rozlišení využitelném pro formát A1.

_______________________________________________________________________

15. Lze doplnit k technické mapě i legendu polohopisných značek?

Legenda je doplněna a je součástí podkladů.

_______________________________________________________________________

16. Řešené území svou hranicí navazuje na sousední oblast (Nové) Karolíny, kde se již staví. V podkladech je zde však stále ,,bílé místo". Mohl by být doplněn, alespoň situační plánek s uliční sítí a předpokládanými hmotami budov?

Situace území Nové Karolíny byla doplněna.

_______________________________________________________________________

17. Jaké jsou budoucí plány s využitím čtyřproudové silnice Frýdecká/Bohumínská, jejíž jedna část čtyřlístku zasahuje do řešeného území?

V souvislosti s dostavbou dálnice D1 ze západu Ostravy se neuvažuje o jejím částečném zrušení? Případné omezení silnice, např.do polovičního profilu by určitě přispělo k lepší návaznosti nábřeží a Slezskoostravského hradu. Nelze předpokládat, že stávající krajská komunikace II/477 by byla zrušena, byť jen částečně. S části ,,čtyřlístku" ve vymezeném území lze jistě tvořivě nakládat. Platí to i pro dopravní infrastrukturu.

_______________________________________________________________________

18. Je možné získat zaměření chráněných bludných balvanů v areálu? Jsou tyto balvany na původním místě, nebo je možné s nimi manipulovat a umístit je do nové polohy?

Při samotné realizaci projektu je přemístění možné zajistit jen ve spolupráci s památkáři. V kontextu soutěže však platí Podmínky.

_______________________________________________________________________

19. Je možné získat výškopis a polohopis vzrostlých stromů?

Požadovaná data nejsou primárně k dispozici, lze získat přibližnou hodnotu z ortofoto například za pomoci aplikace PixoView.

_______________________________________________________________________

20. Existuje dendrologický průzkum, nebo je možné počítat s redukcí zeleně vyjma dvou chráněných platanů?

Aktuální dendrologický průzkum není k dispozici. Veškeré zásahy do zeleně jsou možné v kontextu stávající legislativy a Podmínek.

_______________________________________________________________________

21. Je možné získat výškopis a polohopis celé oblasti, včetně úrovně vstupů do budov?

Výškopis a polohopis je rámcově patrný z katastrálních map.Úrovně vstupů zaměřeny nejsou.

_______________________________________________________________________

22. Je možné získat historické mapové podklady?

Ano. Jsou k dispozici k nahlédnutí v Archívu města Ostravy, Špálova ul.19, Ostrava-Přívoz., tel.:599450012,email: archiv@ostrava.cz, prostřednictvím standardních postupů.

_______________________________________________________________________

23. Existuje a je k dispozici 3D digitální model okolní zástavby? Bude jednotný pro vložení návrhu? Nebo si jej soutěžící musí modelovat individuálně?

Model 3D centra Ostravy existuje, ale není součástí podkladů. Soutěžící si ho musí modelovat individuálně.

_______________________________________________________________________

24. Jsou k dispozici požadavky na protipovodňovou ochranu území?

Zátopové oblasti a další specifikace problematiky je na stránkách Moravskoslezkého kraje http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/voda/zaplavova-uzemi-29/. Ostatní viz situace toku Ostravice.

_______________________________________________________________________

25. Existuje soubor limitů a požadavků na dané území z hlediska ochrany všeho druhu?

Příloha bude součástí podkladů.

_______________________________________________________________________

26. Je předmětem soutěže čistě urbanistické řešení nebo architektura a vnitřní řešení požadovaných budov?

Viz Podmínky.

_______________________________________________________________________

27. Předpokládáme v regulaci zahrnout také soukromé pozemky, které budou určeny k zástavbě. Je to správné?

Zde opět musíme odkázat na Podmínky.

_______________________________________________________________________

28. Budou k dispozici podklady (situace širších vztahů, výškopis, polohopis apod.,ať už ideálně ve formátu dwg,nebo popř.pdf a jiných) ostravské části Karolina, podle nichž byla již započata a následně přerušena výstavba? Je možné na tento projekt dále urbanisticky navazovat a ,,přičlenit" tak řešené soutěžní území k již k výstavbě odsouhlasené části, jež má obdobný mýtotvorný charakter a rozsah a s řešeným územím bezprostředně souvisí?

Podklady byly již doplněny. Výškopis a polohopis je rámcově patrný z katastrálních map. Mimo vymezené území je možné dotvářet urbanistický návrh,avšak regulace tohoto území není zaručena.

_______________________________________________________________________

29. V soutěžních podmínkách 6.1.e) se hovoří o 3d zákresech do dodaných nadhledových fotografií - kde tyto fotografie najdeme? Jsou součástí dodaných soutěžních podkladů?

Nadhledové fotografie jsou součástí souboru podkladů, který je umístěn na našich webových stránkách. Tato skutečnost byla opakovaně prověřena.

_______________________________________________________________________

30. Co je Bottega?

Bottega je název pro ,,První výstavní síň Ostravy", jejíž charakteristiku najdete v příloze soutěžních podmínek.

_______________________________________________________________________

31. V grafické části má být i ,,prostorové zobrazení řešeného území do ortofotomapy v měřítku 1.1000". Co je tím přesně myšleno? Vojenská perspektiva, nadhledová perspektiva? Území je výškově členité a ortofotomapa je rovinné zobrazení.

Ortofotomapa je fotografie pořízená shora - z velké výšky, jeví se tak jako plošné zobrazení, ale obsahuje stíny i perspektivu - byť potlačenou. Není tedy chybou, že soutěžní podmínky hovoří o prostorovém zobrazení. V zásadě je ale myšlen obtisk navržené situace do plánu, který se nazývá ortofotomapa a do určité míry má charakter geodetického plánu protože je v měřítku. Někteří soutěžící možná pojmou toto požadované zobrazení jako zákres do fotografie. I tento způsob je možný. Soutěžící prostě mají za úkol zanést svůj architektonicko-urbanistický návrh do ortofotomapy. Porota zde nebude posuzovat technickou formu. Formu je zapotřebí zvolit jako adekvátní pro tento speciální (novodobý) plán.

_______________________________________________________________________

32. Je možné použití fyzického modelu pro prezentaci návrhu? Nebo bude model vytvořen organizátory a soutěžící budou do něj vkládat vložku?

Použití fyzického modelu pro prezentaci návrhu není možné.

_______________________________________________________________________

33. V soutěžních podmínkách 6.1 je určen rozsah požadované grafické části, znamená její členění (a-e) i závazné členění soutěžních panelů? Jinými slovy: musí být odevzdáno 5 panelů, každý o obsahu a,b,...e?

Požadujeme 5 soutěžních panelů, což odpovídá členění a) - e)

_______________________________________________________________________

34. Jsou nějaké konkrétní požadavky na počet nových parkovacích stání v řešeném území?

Nejsou

_______________________________________________________________________

35. Jaká je pravděpodobnost zachování festivalu Colors of Ostrava v místě Černé louky?

Tuto otázku nelze spolehlivě zodpovědět.

_______________________________________________________________________

36. V jak velkém rozsahu mají být řešené zadané objekty vybaveností?

Viz soutěžní podmínky.

_______________________________________________________________________

37. Je možné poskytnout digitální 3 D model města a digitální podklad hranice městské památkové zóny Moravská Ostrava?

Ne.

_______________________________________________________________________

38. Je možné poskytnout podrobnější popis složky souborů s názvem ,,TM"?

Ano, je již k dispozici v rámci podkladů k soutěži.

_______________________________________________________________________

39. Na jižní části řešeného území (na jih od tramvajové trati), se nacházejí budovy, které v zadání soutěže nejsou nijak komentovány. Musí se zachovat?

Pokud nepatří mezi vyjmenované, které se musí zachovat, pak platí samozřejmě opak.

_______________________________________________________________________

40. Jakým způsobem chce Ostrava financovat svůj záměr nového kulturního centra a v jakém čase? Jakou má záměr prioritu vzhledem k ostatním podobně velkým ostravským projektům (Karolína,Vítkovice)? Hodlá  financovat případné bydlení z vlastních zdrojů?

Odpověď naleznete v podkladech - dokument  OSTRAVA 2015

_______________________________________________________________________

41. Lze doplnit k technické mapě i legendu polohopisných značek?

V rámci poskytnutých podkladů je již k dispozici.

_______________________________________________________________________

42. V podkladech s názvem ,,podklady 280110 -autocad" ve složce ,,Výkresy" jsou soubory s příponami rtl a prn - zřejmě plotrové tiskové soubory, které se těžko dají použít pro vytvoření soutěžních výkresů. Mohli bychom je dostat v normálním rastrovém formátu (jpg,tiff aj).? Je to důležité alespoň u širších vztahů. V ostatních podkladech je sice obsažena, ale v nedostatečném rozlišení?

V případě přípony *.rtl, se jedná o tiskové formáty souborů, samotné soubory k otevření jsou ve složce jpg. Čili, pokud by chtěl někdo vytisknout soubor přímo v nastaveném formátu a rozlišení (A1,300dpi), může použít uvedené tiskové formáty souborů pm a rtl. Jinak samozřejmě k prohlížení v PC jsou určeny soubory ve výše uvedené složce.

_______________________________________________________________________

43. Je nutné respektovat projekt úpravy toku Ostravice tak, jak je v nových podkladech zanesen?

Ano.

_______________________________________________________________________

44. V podkladech ,,Poster" v ,,Situace s vyznačením stávajících objektů" není vyznačeno (modře vybarveno) Divadlo Antonína Dvořáka, jímž probíhá hranice řešeného území a ani budova na parcele č.214/4 čp.3233 patřící vlastníku ,,Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace". Jak je možné s oběma budovami nakládat?

Soutěžní podmínky jednoznačně uvádějí, které stavby se mají zachovat a ty ostatní ponechávají na úvaze soutěžících.

_______________________________________________________________________

45. Je třeba počítat s návrhem výdechu podzemních plynů (řešeným územím prochází hranice dvou ostrůvků aktivní činnosti těchto plynů)?

Výdechy důlních plynů nejsou ve vymezeném území přítomny. Nejbližší výdech je umístěn v prostoru před Divadlem Antonína Dvořáka.

_______________________________________________________________________

46. Je možné počítat s podzemními garážemi vzhledem k úrovni spodní vody? Jaká je její úroveň?

Hladina spodní vody na vymezeném území odpovídá hladině řeky. Výšku lze určit odečtem dle výškopisu uvedeného v podkladech.

 _______________________________________________________________________

47. Lze při ideové úvaze o řešení vyloučit platné normy považované za mimocílové?

Vzhledem k tomu, že se jedná o ideovou soutěž, lze i s ustanovením norem pracovat rovněž ideově. Avšak vždy na straně rozumu a bezpečnosti - o to v normách přece jde. Zůstat v logice norem, ale nenechat se ovlivnit natolik, aby jejich dikce bránila novým pohledům na věci.

 _______________________________________________________________________

48. Mezi budovami je k řešení hala pro parkování osobních automobilů. Dle zadání je na autorovi, co s tímto objektem provede. Je však v docházkové vzdálenosti nějaká jiná možnost parkování pro účastníky kulturních akcí na Černé louce s dostatečnou kapacitou a bez omezení běžného parkování obyvatel Ostravy?

Taková parkovací kapacita v blízkosti rozhodně není, což samozřejmě neznamená, že nějaká malá parkovací kapacita není k dispozici. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že jde o střed města, kde většina parkovišť je obsazena jak ve dne, tak i v nočních hodinách.

 _______________________________________________________________________

49.V podkladech je ponechána na úvaze soutěžících možnost zrekonstruovat existující pavilon G do podoby Centra moderní hudby. Pro posouzení, zda je tento objekt možno pro tento či jiný záměr využít je třeba mít alespoň základní informace o stavebně statickém stavu objektu a základní, alespoň schematické, výkresy budovy. Je možno tento podklad doplnit?

Podklady byly doplněny o textovou část investičního záměru na rekonstrukci pavilonu G, který zpracoval OSA projekt s.r.o. s tím, že bude ještě doplněn o výkresy. Investiční záměr byl zpracován v říjnu 2009 a autorská práva musí být respektována.

 _______________________________________________________________________

50. Je možné počítat s podzemními garážemi s ohledem na poddolovanost území?

Tu možnost nelze vyloučit. Bohužel momentálně neexistuje podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Jedná se o území nad uhlonosným karbonem, které dlouhodobě ovlivňovala důlní činnost. Z údajů Geofonfu pouze vyplývá, že po vrstvou kvartérních navážek mocnosti 2-8 m se nachází kvartérní písčité šterky, většinou zvodnělé, mocnosti 4-6 m. Únosné miocénní jíly se pak nachází v hloubkách 8 - 12 m.

_______________________________________________________________________

51. Je možné odevzdat více řezů?

Ano, ovšem při zachování počtu výkresů.

 _______________________________________________________________________

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006