Veřejná urbanisticko - architektonická soutěž  O návrh úprav Náměstí Svobody ve Znojmě.

Vyhlášení soutěže zde

Soutěžní podmínky (dokument ve Wordu) 

Tisková zpráva k výsledkům soutěže zde

 

 

Výsledky   soutěže

Veřejná urbanisticko- architektonická soutěž O návrh úprav Náměstí Svobody ve Znojmě skončila. Porota hodnotila celkem 24 došlých návrhů,  z šesti postupujících  rozhodla porota udělit ceny   těmto návrhům:

 

1.cena ve výši 300 000,- kč

Návrh č. 18
Autoři studie: Ing. arch. Petr Hurník a spoluautoři: Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák a Ondřej Bartůšek.
Autorská zpráva zde

 

              
  
                 
              

 

Hodnocení návrhu: Návrh výrazně zmenšuje vlastní plochu Náměstí Svobody vložením nové hmoty ( Špalíčku ) do prostoru mezi panelový dům a areál lázní. Ze západní strany uzavírá toto náměstí objekty v pokračování linie z Pražské ulice s možnými průchody do zeleně u objektu finančního úřadu. Nové náměstí zůstává volně propojeno s rozšířenou částí ulice Velké Michalské, které zůstává významným nástupním koridorem do historického jádra města ze severu. Na východní straně řešeného území je navržena po jižní straně ulice Sokolské dostavba areálu lázní. Rovněž východní strana Pražské ulice je navrhována k dostavbě včetně nárožního aspektu. Tato dostavba čtyřpodlažními objekty umožňuje prostorové odclonění panelového sídliště a potvrzuje význam Pražské ulice navazující na Náměstí Svobody, jeho veřejného prostoru. Dopravní řešení je založeno na jednosměrném provozu po obou obvodech nově vložené hmoty. Na těchto ulicích je možné krátkodobé podélné stání. Parkování je navrženo v podzemí, napojené rampami v jižní (rozšířené) části Pražské ulice. Návrh zachovává možnost napojení historického jádra přes zklidněnou západní část náměstí a navazující ulicí Velkou Michalskou. Sympaticky je řešeno, formou jednořadé aleje v jižní části náměstí, propojení zeleně u finančního úřadu s parkem na východním obvodu hradeb.

Porota hodnotila uměřenou velikost Náměstí Svobody, doplnění uličních prostorů dostavbou nových objektů a zejména návrh nového polyfunkčního objektu. Tento objekt umožňuje rozdílné využívání i etapizaci výstavby. Vytknout lze absenci příčného propojení zejména pro pěší vazby na východní straně náměstí.

Kladem řešení je i důraz na využívání pozemků ve vlastnictví města. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje možnost celkové regulace území a to jak z prostorových hledisek, tak i stanovení budoucího využití.

Porota považuje tento návrh za vhodný podklad pro postupnou přestavbu významného celoměstského prostoru, kterým Náměstí Svobody po vyloučení tranzitní a nákladní dopravy nepochybně bude. Navržené hmotové řešení i uspořádání parteru je třeba považovat za orientační. Nepochybně bude v dalším vývoji korigováno reálnými záměry využití.

 

2. cena ve výši 200 000 ,- Kč

Návrh č. 19
Autoři: Atelier ZSM, autoři: Ing. arch. Zdeněk Zavřel,  Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. Josef Mádr a osoby spolupracující: Ing. Petr Ulrich, Ing. Richard Železný a Martin Král.
Autorská zpráva zde

 

              
              
                 
         

 

Hodnocení návrhu: Nahradit současnou neukotvenost a neuspořádanost životaschopným a příjemným organismem města je ústředním tématem návrhu. Automobilová doprava na budoucí městské třídě (Pražská a Sokolská) je od centra města vymezena dostavbou městských lázní a navazujícím novým objektem, který zároveň vytváří severní frontu náměstí. Nová piazza s motivem klidného středu se stromy se stává spojujícím článkem mezi zelenými plochami parků na hradebním okruhu a zároveň prostorem navazujícím na historické centrum města. Ze západu vymezuje hranici náměstí trojice bytových domů s parterem, které cloní pohled na administrativní budovu úřadu práce a finančního úřadu.

Dalším krokem na cestě od centra na sever je nově upravený prostor před finančním úřadem, oddělený od Pražské ulice budovou tržnice. Pěší cesta a omezeně i automobilová doprava spojuje po této ose sever města s centrem a nové uspořádání městských prostorů vnáší řád a měřítko do doposud neuchopitelného prostranství. Kvalitní soudobá architektura nových objektů navazujících na historické jádro může být přidanou hodnotou tohoto konceptu.

 

3. cena ve výši 100 000,- Kč

Návrh č. 13
Autoři: Atelier M1 architekti s.r.o., autorský tým:         Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba a osoby spolupracující: Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Pavel Brázda a Ing. arch. Helena Kalinová.
Autorská zpráva zde

 

               
               
           

 

Hodnocení návrhu: Propracovaná analytická část návrhu je odrazovým můstkem pro koncept založený na vytvoření nové urbanistické struktury definované pevně zakotvenými bloky, naplňující představu cézury mezi rostlou skladbou starého města a bezbřehou formou panelového sídliště. Tento parametr je rozhodujícím předpokladem pro ocenění návrhu. Zatímco menší měřítko zástavby působí klidně a nevtíravě, deklarovaná absence komerčních a správně-administrativních ploch v území vede k možná až přehnanému uplatnění výrazných solitérů. Chybějící prostorová protiváha objektu městských lázní sice zajišťuje přímý kontakt tzv. Bílého domu s náměstím, ale v rámci zvoleného konceptu, přes zmiňovanou vazbu na Gránické údolí, směřuje spíše proti jeho logice. Celkově lze návrh označit jako přínosný s řadou podnětů vhodných k dalšímu propracování.

 

Závěrečný protokol ze zasedání poroty si můžete stáhnout zde

Otázky a odpovědi  k soutěži najdete zde

Námitky a stížnosti k soutěži najdete spolu s odpověďmi zde  

 

 

 

 

 

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006