Otázky a odpovědi:

 

1. Zjistili jsme, že část geodetického zaměření neobsahuje vektorová data inženýrských sítí. Je to záměr? Nebo v prostoru žádné sítě nejsou, nebo je vůbec není třeba zohledňovat?

Pokud nejsou v prostoru žádné sítě k dispozici, není třeba je zohledňovat. Součástí podkladů jsou zakreslené inženýrské sítě.

2. Do jaké míry lze měnit umístění soch a pomníků? Konkrétně lze řešit posun sochy sv. Jana Nepomuckého, nebo je umístěn na „tradičním", neměnném místě?

Změny v umístění soch a pomníků jsme definovali v zadání jako možné.

3. Vymezená plocha k řešení nezahrnuje část prostoru přímo před cukrárnou. Lze prostor řešit až k objektu domu, nebo to bude považováno za chybu?

Řešení plochy před cukrárnou nebude považováno za chybné a doporučujeme prostor do studie zahrnout.

4. Ve východní části náměstí, pod zítkou, stojí dřevěný sloup a nedaleko rozvodné elektroskříně. Jsou sloup a rozvaděče funkční a k jakým objektům patří? Vzhledem k tomu, že chybí podklad rozvodů IS, nejde to odhadnout.

Sloup a rozvodné skříně patří společnostem CETIM nebo O2. V případě nutnosti by se muselo s nimi jednat a vše blíže prozkoumat. Na Poštovské se připravuje kabeláž. Jiná možnost než řešit určité změny či problémy přes jednotlivé správce sítí není.

5. Je možné řezy (řezopohledy) umístit na panel č. 1, resp. je možné považovat přílohu ,,lomnice- P08_Lomnice_rozvržení _panelu" pouze jako doporučené (vzhledem k možnosti volitelného soutěžního panelu č. 3?

Různé rozmístění jednotlivých částí na panelech znesnadňuje práci porotě. Proto doporučujeme respektovat dané rozvržení panelu.

6. V příloze č. 2 v odst. Automobilová doprava je zmínka o příjezdové komunikaci k autobusovému nádraží. Žádáme o přesnější vymezení již zrealizované komunikace v prostoru náměstí, kterou je třeba respektovat, aby byly dodrženy dotační podmínky.

Vymezení komunikace je v příloze soutěžních podmínek. Udržitelnost komunikace vzhledem k dotačnímu titulu je 5 let, tedy do roku 2019. Je na zvoleném koncepčním přístupu soutěžících, jak k nové podobě komunikace přistoupí.

7. Nepodařilo se nám dohledat polohu kostela sv. Víta a Jana Křtitele. Prosíme o poskytnutí zákresu půdorysné stopy kostela do situace náměstí, případně o poskytnutí nějakých dalších podkladů týkajících se tohoto kostela (grafické znázornění hmoty např. ve formě historických zobrazení).

V podkladech je veškerá dokumentace, která se týká původního kostela sv. Víta a Jana Křtitele, z které plyne, že přesná poloha není známa, pouze vnitřní velikost čtvercového kněžiště 4.7 x 4.7 m. Fotodokumentace kněžiště (viz příloha) odkrytého roku 1967 ukazuje na jeho umístění východně od morového sloupu, který překrývá loď nepochybně obdélníkového půdorysu (dle B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 2, str. 411, Academia 1999; viz podklady: historie Lomnice).

8. Rád bych se zeptal na závaznost či nezávaznost grafického uspořádání panelů dle přílohy P.08 soutěžních podmínek. Grafické řešení panelů je v soutěžních podmínkách označeno za vzor pouze v části "5.1.3. Seznam poskytovaných podkladů", není však nijak zmíněno v části "6. Závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná úprava.  

Grafické uspořádání panelů dle přílohy P.08 je doporučené. Jeho respektování usnadní a zpřehlední práci porotě.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006