CENA NADACE  PROMĚNY 2010

VYZVANÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ REVITALIZACE OSTROVA SANTOS V SUŠICI

Soutěžní podmínky ke stažení  zde

Tiskovou zprávu nadace PROMĚNY si můžete stáhnout zde.

Zákres území v katastrální mapě najdete zde.

Rozhodnutí MÚ Sušice o umístění stavby ( dokument v pdf).

Dotazy a odpovědi k soutěži zde.

Protokol - Cena nadace PROMĚNY 2010  zde.

Tisková zpráva nadace PROMĚNY zde.

Tisková zpráva Společnosti Petra Parléře  zde.

____________________________________________________________

 

1. cena  ve výši 100 000,- Kč

Soutěžní návrh ateliéru FLORART, Ing. Pavel Šimek, Uherský Brod

Autorský tým: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, Pavel Cupák, Ing. arch. Petra Handlířová, Ing. Hana Skalková

Porota pozitivně hodnotila přesvědčivý a transparentní koncept založený na respektu ke specifické přírodní lokalitě ostrova a hydrologickým podmínkám místa. Ocenila preferenci vlastností říční nivy, dynamiky řeky a odpovídající botanické skladby zeleně k vytvoření koncepce péče o ostrov, jenž je schopen se přizpůsobovat a trvale odolávat klimatickým a hydrologickým vlivům a jejich proměnám.

Z tohoto pohledu byly v návrhu vymezeny také sociální funkce, jejichž struktura a rozsah se přizpůsobují již existujícím přírodním hodnotám místa.

Bylo považováno za příznivé, že ostrov v návrhu nekonkuruje náplni a provozu přilehlých Fuferen a naopak vytváří protipól jejich živému, zejména sportovnímu a rekreačnímu využití. Intenzivnější provoz pro návštěvníky je soustředěn do dvou míst v centrální části a většina ostatních ploch ostrova pak v protikladu poskytuje klidné prostředí relativně husté zeleně, ukončenými obtížněji dosažitelnými a o to komornějšími říčními plážemi. Návrh nepodporuje užívání ostrova k usnadnění průchodu či průjezdu mezi přilehlými územími a vítaným způsobem tak omezuje aktivity ve většině jeho území.

Dva obnovené kanály vedené napříč ostrovem posilují kontakt s vodou a tím charakter místa, přičemž mají zároveň také žádoucí retenční funkci. Absence architektonických úprav břehů spolu s příčnými kanály poukazuje k rozhodující síle řeky, která celé území modeluje. Severní cíp ostrova je ve vizuálním kontaktu s okrajem městského centra, avšak zůstává úmyslně bez přímého napojení na prostory na druhé straně řeky (vyjma brodu), což mu dává přitažlivý charakter nedostupnosti, uzavřenosti a tím také jisté mimořádnosti a kontrastu vůči okolnímu pobřežnímu ruchu.

Porota oceňovala především promyšlenou, soudržnou a přitom poměrně jednoduchou koncepci předloženého návrhu, a zároveň plné vyhovění při hodnocení dle kritérií soutěže. Vedle toho konstatovala, že projekt je reálně dlouhodobě udržitelný a má minimum problematických míst pro proces realizace. V neposlední řadě se pak v konzultacích s reprezentanty města Sušice a nadace Proměny ujistila, že navržené řešení je plně vyhovující jako městotvorný prvek a součást struktury města, a zároveň odpovídá cílům a programu nadace pro poskytování podpory.

(Hodnotil: Ing. arch. Ivo Koukol)

Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrhSoutěžní návrh


____________________________________________________________

2. cena ve výši 60 000,- Kč

Soutěžní návrh Atelieru zahradní a krajinářské architektury, Ing. Zdeněk Sendler, Brno

Autor: Ing. Zdeněk Sendler, spolupráce: Lucie Radilová, Radka Táborová, Václav Babka

Návrh se snaží zachovat silného genia loci ostrova Santos. Jeho cílem je zachovat a podpořit jeho výjimečnost, mystičnost, tajuplnost i způsob užívání. Podle autora je třeba místo jen očistit a citlivě soudobě doplnit. Umístění a význam ostrova v rámci městského organismu Sušice i širšího kontextu může být v návrhu pozměněn novým přímým napojením na historické jádro formou lehkého mostu (mimo perimetr), který podle autora však není podmínkou řešení. Koncepční úroveň návrhu dovoluje vysokou flexibilitu rozvoje v dalších stupních tvorby projektu, definuje však rámcově hlavní principy řešení:

Stávající střed, v již genezí vzniklém centru dění, je v návrhu jasněji definován, stává se "Centrálou" od níž se odvíjí jak dění, intenzita a způsob užívání i péče, ale i umístění veškerých lehkých staveb a mobiliáře, které vycházejí z modulového řešení jednoduchého jasného a změnám vodní hladiny odolávajícího designu, zrovna tak jako bodově umístěné průtočné schody a sezónní mola na březích. Stávající charakter vegetace má být do maximální míry, až na nutné probírky zachován. Ostrov je principielně přístupný na celé ploše, jeho poklady odhalovány. Nová jasná páteřní široká cesta umožňuje vnímat celkovou délku ostrova, díky protnutí se s  "Centrálou" usměrní hlavní proud návštěvníků velkých kulturních akcí a umožní dobrý přístup pro zásobování a péči. Regulace možného přetížení či změny klidového charakteru místa, hlavně v případě stavby nového mostu k městu, je však diskutabilní. Dalších cest je záměrně navrženo minimálně, možnost zážitku z přírodních hodnot má jasnou prioritu. Celý koncept vysloveně počítá i s bezproblémovou možností jak etapizace stavby, tak minimální, až nulovou péčí. Charakter řešení a flexibilní možnost rozvoje zůstane díky silné koncepci zachován.

(Hodnotila: Ing. Jitka Trevisan)

Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrh 


____________________________________________________________

3. cena ve výši 40 000,- Kč

Soutěžní návrh a05 atelier zahradní a krajinářské architektury, Praha

Autorský tým: Ing. Pavlína Malíková, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Petra Novotná, Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová

Koncept řešení tohoto návrhu odkazuje na snahu odkrýt prvorepublikového ducha místa, navrátit prostoru městského lesoparku jeho důstojnost. V  případě soutěžního návrhu ateliéru a05 byla zvolena cesta otevření a zpřehlednění celého území, optické transparentnosti prostoru částečnou probírkou porostů a zpřístupnění velké části území trasováním nových cest. Ve střední části řešeného území je navržena poměrně velká centrální multifunkční mlatová plocha. Autoři zamýšlejí očistit toto srdce místa harmonizací, sjednocením materiálů a tvarů vkládaných objektů, při zachování přírodě blízkého charakteru jej takto zbavit chaosu.

Porota hodnotí kladně pokus o navození pocitu bezpečného městského parku, dále pak záměr autorů o zpřístupnění širšího území parku (při dodržení snahy nepopřít přírodní charakter místa), v neposlední řadě záměr zachování lužního charakteru řešení v návaznosti na fenomén řeky. Separace stavebních objektů pódia a kiosku se porotě jeví jako funkčně nápaditá, avšak její průchodnost ve schvalovacím procesu stavby je z pohledu zákona o vodách diskutabilní.

(Hodnotila: Ing. arch. Kateřina Miláčková)

Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrhSoutěžní návrh


____________________________________________________________

Bez ocenění:

Soutěžní návrh ateliéru Zahrada nad Metují s.r.o., Nové Město nad Metují

Autorský tým: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. arch. Marek Lehmann, Ing. Vlastimil Koupal, Ondřej Černík, DiS., Ing. Jana Čiháčková, Ing. Kateřina Ludvíková, Ing. Jitka Ryšavá, autorská spolupráce: Ing. arch. Lucie Krotilová, Bc. Martin Formánek, Kateřina Cápová

Zpracovatel jako jediný ze soutěžících uvedl, a také plně zohlednil skutečnost, že ostrov je funkčním lokálním biocentrem, což znamená pro zpracovatele nutnost tento fakt plně respektovat. Mottem tohoto návrhu bylo nepotlačit přírodní charakter, nezvyšovat návštěvnickou zátěž např. novým mostem, udržet „polopřírodní charakter", přírodní vodní biotop, tedy stav přírodě blízký. Tomu odpovídaly i pěstební opatření - jen základní probírky stromů, ponechání a podpora ostrovních luk, „břečťanových ok", hájových bylinných podrostů, jedinou výjimku tvořily velmi intenzivně sekané rekreační louky v přírodně méně cenných partiích ostrova.

Výše uvedené a ekologická výchova (říční šumítka, lesní šeptadla, vodní ladička....) byly mottem celého řešení. Mobiliář hodně volný, bytelný. Sestupy k vodě mají umožnit přímý kontakt s řekou - ve stávajících zpevněných regulovaných březích kamenné schody s dřevěnými rošty (možný úklid na zimu i při povodních) k hladině; cesty různého povrchu a dimenzí mají přivést návštěvníka nejen do centra ostrova s kulturním občasným využitím, ale i do přírodních partií. „Život ve větvích" umožňují „čajová hnízda" - kovové rošty a lanový systém přivádí návštěvníka do korun stromů. K řece, do lesa, do korun stromů....a občas za kulturou.

V centru je místo současného stánku navrhován „ostrovní bar"- lehká dřevěná stavba zvednutá nad úroveň terénu - umožňující průchod povodňových vod, obklopená velmi vhodným povrchem „štěrkotrávníků" s propustným povrchem (nesnižuje, na rozdíl např. od betonu či dlažby retenci území).

Do realizační ceny 24 717 Kč včetně DPH je oproti jiným návrhům zahrnut i informační systém a veřejné osvětlení. Odhad nákladů je podrobně zpracován, jde o reálnou cenu.

(Hodnotila: Ing. Kateřina Vaculová)

Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrh 


Soutěžní návrh atelieru Mgr. Ing. arch. Karla Jandy, Sušice

Autor: Mgr. Ing. arch. Karel Janda, osoby spolupracující: Ing. arch. Irena Jandová, Josef Průcha, Milada Průchová, Josef Zindulka

Návrh zaujme především jasně definovanou nosnou linkou „ostrova hudby", která se prolíná v celém řešení až do detailů. Dále je kladně hodnoceno především to, že se autoři zabývají řešením širších vztahů území především v komunikačním napojení ostrova na město. Mírně nekoncepční se jeví pouze úvaha o následném využívání navržené páteřní komunikace pro tranzit cyklistů přes ostrov dále směrem na Šumavu. Řešení, které otevírá a prosvětluje nitro ostrova a směrem k okrajům ponechává hustší vegetaci, navozuje zajímavý kontrast prostředí města a přírody. Zároveň zelený obal ostrova působí jako přirozený a pocitový ochranný filtr akustický, protipovodňový a nečistoty zachycující. Dominantní centrální zpevněná plocha s prvkem textilního zastřešení funkčně řeší možnost pořádání kulturních akcí při nepřízni počasí. Koncept zdařile doplňují jednotlivé motivy, jako např. voňavé květinové srdce ostrova, akustické a vodní herní prvky a výtvarné prvky hudebních nástrojů. Komplexnost řešení širšího území se bohužel negativně projevuje v hodnocení ekonomické náročnosti řešení, kde hlavně návrh nových komunikačních napojení ostrova vyvolává velké investiční náklady mimo rámec projektu.

(Hodnotila: Ing. Věra Marešová)

Soutěžní návrhSoutěžní návrh
Soutěžní návrhSoutěžní návrh


Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006