CENA NADACE  PROMĚNY 2009

Vyzvaná urbanistico-architektonická soutěž nadace Proměny a Města Česká Třebová

Soutěžní podmínky ke stažení  zde

Tiskovou  zprávu  nadace Proměny si můžete stáhnout zde

Obrazová příloha k tiskové zprávě je k prohlédnutí zde: č.1č.2.

Cena nadace Proměny - park na lávkách

Snad by se na začátku slušelo citovat jednoho z našich předních zahradních a krajinářských architektů profesora Ivara Otrubu, který v jedné ze svých esejí říká:,,Vše tam, kde to patří tak, aby se dobře žilo, jedlo i milovalo, aby tam bylo tajemství k objevování i trocha pošetilosti a aby v tom mohli s námi žít i jiní živáčci". To všechno respektoval tým architektů ve složení Ing.Tomáš Jiránek (hlavní architekt), Ing.arch.Marek Lehmann, Ing.Vlastimil Koupal, Ing.Jitka Ryšavá, Ing.Jiřina Netopilová, Ondřej Černík,DiS, Bc.Jana Čiháčková a Bc. Kateřina Ludvíková ze ZAHRADY NAD METUJÍ s.r.o. který se stal laureátem prvního ročníku Ceny nadace Proměny, jejímž předmětem bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu nového parku Benátky v České Třebové. Území leží v prostoru údolní říční nivy s meandrující Třebovkou mezi Skalkou a Parníkem.

Jak se praví v důvodové zprávě: „Navrhovaný park plně respektuje nabídnutý terén, biologické vývojové procesy a funkční urbanistické souvislosti sousedních městských částí...Park je přírodním městským prostorem, kde cesty v pravém slova smyslu nahrazují vznášející se lávky v průměrné výšce ,,nad ušima zajíce". Neruší bylinné patro pro živočichy,lávky nejsou bariérou, jsou průvodcem po parku. Cesty s lidmi komunikují, sdělení jsou otisknuta do cesty prostřednictvím nerezových informačních směrníků, naučných a informačních textů. Místo je bezbariérové lidem i živočichům...Park je velmi neformální a svobodný, není rytmizován například umístěním klasického mobiliáře, lidem dovoluje uplatnit představivost a kreativitu při užívání parku".

Porota ve složení Ing.arch.Jaroslav Wertig (předseda), Karel Komárek, Ing.Kateřina Vaculová, Ing.Ivana Vrbická, Ing.arch.Ivo Koukol, Ing.arch.Kateřina Miláčková a Ing.arch.Eva Špačková se  shodla na tom, že předností návrhu je, mimo vší pochybnost, fundovaná práce s biotickými prvky, ochrana a současně tvorba rozdílných biotopů. V duchu přírodního pojetí se nese i netradiční řešení cestní sítě, která je tvořena lávkami kopírujícími terén a atypický mobiliář ,,vrůstající" převážně do lávek. To je řešení šetřící přírodu a zároveň také finanční prostředky. V zásadě je to pojetí v městském parku neobvyklé, ale jinak velmi dobré, snad jen příliš monotónní tím, že je až moc důsledné.

 

1. cena  ve výši 100 000,- Kč

Soutěžní návrh č.1 -  Zahrada nad Metují s.r.o., Nové Město nad Metují

Autorský tým: hlavní architekt projektu: Ing. et Ing. Jiránek Tomáš, kolektiv spoluautorů: Ing. arch. Lehmann Marek, Ing. Koupal Vlastimil, Ing. Ryšavá Jitka, Ing. Netopilová Jiřina, Černík Ondřej DiS, Bc. Čiháčková Jana, Bc. Ludvíková Kateřina.

 

    
    
     
    
    

 

Návrh respektuje vazbu na městskou urbanistickou strukturu, provozní vztahy - mj. návaznost na cyklistickou stezku Česká Třebová - Ústí nad Orlicí, stejně jako nutnost zajistit průchod areálem technických služeb na hraně svahu. Autoři správně navrhují dvojí přechod přes řeku Třebovku - zřizují mostky v návaznosti na uliční síť.

Cena nebude vyplacena v případě, že ve lhůtě jejího vyplacení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o dílo s autorem vybraného návrhu na vypracování projektové dokumentace.

 

2. cena ve výši 60 000,- Kč

Soutěžní návrh č.2 -  Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Brno

Autorský tým: Ing. Sendler Zdeněk, Ing. Radilová Lucie

 

    
    
     
  

 

Prezentovaný návrh si dle autora studie dává za cíl vytvořit příjemný soudobý park založený na pocitu napětí a kontrastu přírodního výrazu se soudobým moderním pojetím na principu geometricky navržených parkových cest, zpevněných ploch a mobiliáře.

 

3. cena ve výši 40 000,- Kč

Soutěžní návrh č.4 - autor:  Architektonický ateliér AND s.r.o., Praha 8

Autorský tým: Ing. arch. Danda Vratislav, Ing. Hrách Zdeněk, Klimoszová Jiřina

 

    
    
     
  

 

Návrh dobře řeší důležité vazby parku Benátky na město - vstup do parku vede přes lávku vedle hokejového hřiště, ze severní strany rovněž přes lávku k ulici Benátky a od průmyslové školy. Toto propojení považuje porota za vhodné a žádoucí.

 

Bez ocenění:

Soutěžní návrh č. 3 - Architektonická kancelář RAW s.r.o., Brno

Autorský tým: Doc. Ing. arch. Rusín Tomáš, Ing. Krejčiříková Kamila, PhD, Ing. arch. Wahla Ivan, Ing. arch. Mutina Petr

Návrh je založen na výrazném sociálním konceptu - v centru jeho pozornosti stojí návštěvníci parku, důvod jejich návštěvy a charakter jejich pobytu.

Funkční struktura je založena na novém prvku - sezónní kavárně u řeky a umělém rameni tvořícím brouzdaliště. Podstatnou nevýhodou je neprůchodnost parku - neumožňuje propojení obytného území na SV s centrem na JZ a zaslepená promenáda tak ztrácí značnou část svého smyslu. Velká část území také není bezbariérově, a to ani alternativní cestou přístupná.

Protokol ze závěrečného zasedání Soutěžní poroty  si můžete stáhnout zde

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169218 od 08. 04. 2006